Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Rozliczenie darowizn w podatkach dochodowych

Niedawno na naszym blogu został opublikowany wpis dotyczący dobroczynności w biznesie (https://concepcion.pl/dobroczynnosc-w-biznesie-dlaczego-warto-pomagac/) . Oprócz satysfakcji z pomocy innym, przedsiębiorcy mogą również chętniej oferować pomoc potrzebującym, gdyż ustawodawca przewidział możliwości odliczenia darowizn w podatkach dochodowych.

Darowizny w podatku dochodowym od osób fizycznych

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych zasadą jest, że łączna kwota odliczeń od dochodu z tytułu przekazanych darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu podatnika. Ponadto należy podkreślić, że odliczeniu nie będą podlegać darowizny, które zostały poniesione na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów wytwarzających wyroby przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałe wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyroby z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlujących tymi wyrobami.

Na jakie więc cele można przeznaczyć darowiznę?

Ustawodawca przewidział kilkadziesiąt różnych celów, na które przekazana darowizno może być następnie odliczona od dochodu, należą do nich między innymi:
-pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
-wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,
-działalność charytatywna,
-podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
-działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
-ochrona i promocji zdrowia,
-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
-działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
-działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
-działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
-kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
-ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
-upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
-promocja i organizacja wolontariatu.

Ponadto możliwe jest przekazanie darowizny na cele kultu religijnego (które są limitowane 6% odliczeniem od dochodu) oraz darowizny kościelne, których wcześniej wymieniony limit nie dotyczy. Darowiznę nielimitowaną można przekazać na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów i kościelnych osób prawnych. Odliczenie przysługuje w przypadku przekazania takich darowizn podmiotom, z którymi stosunki uregulowano w przepisach szczególnych. W przypadku tego typu darowizn istotne jest również odpowiadanie udokumentowanie odbiory darowizny oraz celu na jaki została ona przeznaczona. Sprawozdanie z informacją na co została spożytkowana darowizna obdarowany ma obowiązek przekazać darczyńcy w okresie dwóch lat od otrzymania darowizny.
Kolejnym rodzajem darowizn, które podlegają odliczeniu od dochodu są darowizny na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Należy zauważyć, że w tym przypadku odliczeniu podlegają nie tylko ekwiwalenty za oddaną krew, ale za wszystkie pobrane jej składniki (np. osocze). Wartość odliczenia wynosi 130 zł za litr pobranej krwi lub jej składników. Podatnik do celów odliczenia musi posiadać zaświadczenie podmiotu, który pobrał krew o ilości bezpłatnie oddanej przez krwiodawcę krwi lub jej składników.

Przekazanie 1 % podatku

Warto zaznaczyć, że bardzo popularny w momencie wypełniania deklaracji rocznej 1 % podatku jest niezależny od darowizn, które są przez podatnika odliczane od dochodu. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik odliczył od dochodu darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, a później przekazał 1 % swojego podatku na tą samą organizację.
Są to dwa niezależne tytuły odliczeń. Kwotę 6% dochodu podatnika można przekazać na tę samą organizację, na rzecz której przekazujemy 1% podatku. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.

Darowizny w podatku dochodowym od osób prawnych

W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele:
-działalności pożytku publicznego, czyli działalności społecznie użytecznej, określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym obdarowanym jest organizacja pożytku publicznego wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 tej samej ustawy, lub równoważna organizacja określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizująca te cele,
-kultu religijnego.

Odliczeniu podlega kwota darowizny, która nie przekracza 10% dochodu spółki. Limit dochodu dla odliczenia darowizny jest wspólny dla darowizn na cele społecznie użyteczne i kultu religijnego.
Warto również wskazać, że podatnik może dokonać odliczenia darowizny od dochodu jedynie wówczas gdy jej wysokość jest udokumentowana:
-dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze,
-dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – jeżeli jej przedmiotem są inne rzeczy niż pieniądze.
Odliczenie darowizny jest dokonywane przez podatników na koniec roku podatkowego.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.