Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Przetwarzanie danych przez spółkę CONCEPCION sp. z o.o. można podzielić na dwie kategorie:

 • w celu realizacji umowy przetwarzane są wszystkie dane niezbędne do realizacji umowy ze spółką CONCEPCION sp. z o.o.
 • wraz z wyświetleniem strony internetowej spółki CONCEPCION sp. z o.o. następuje wymiana różnych informacji między Państwa urządzeniem końcowym i naszym serwerem. Mogą to być również dane osobowe. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane m.in. do optymalizacji naszej strony internetowej lub do wyświetlania reklam w przeglądarce Państwa urządzenia końcowego.

I WYŚWIETLANIE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

Podczas wyświetlania naszej strony internetowej działająca na Państwa urządzeniu końcowym przeglądarka bez Państwa udziału wysyła na serwer naszej strony i czasowo zapisuje:

 • adres IP kompatybilnego z Internetem urządzenia, na którym jest wyświetlana strona,
 • datę i godzinę wejścia,
 • nazwę i adres URL wyświetlanego pliku,
 • stronę / aplikację, z której nastąpiło wejście (adres URL strony), użytą przez Państwa przeglądarkę i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera połączonego z Internetem oraz nazwę operatora Internetu

w następujących celach:

 • zagwarantowanie niezakłóconego tworzenia połączenia,
 • zagwarantowanie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej / aplikacji,
 • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP oraz pozostałych danych wskazanych powyżej stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wymienionych powyżej celów przetwarzania danych. Jeżeli prezentacja służy przygotowaniu umowy, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane nie są przekazywane os. trzecim. Dane są przechowywane przez okres 7 dni, a następnie automatycznie usuwane.

II REALIZACJA UMÓW KUPNA

Przedmiotem działalności spółki CONCEPCION sp. z o.o. jest m.in. sprzedaż na odległość usług. W związku z tym przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Zaliczają się do nich w szczególności:

 • imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa
 • adres do faktury,
 • adres e-mail,
 • dane do płatności,
 • numer telefonu.

Jako podstawa prawna wymienionego powyżej przetwarzania służy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z wyrażeniem zgody na konkretny kanał komunikacji (wysyłka towaru na wskazany adres dostawy), co oznacza, że udostępniają nam Państwo dane w celu zawarcia i realizacji umowy. Płatności obsługiwane są przez dostawców usług płatniczych, którzy przetwarzają dane niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Po podaniu swoich danych mogą Państwo złożyć zlecenie płatności za pośrednictwem danego dostawcy. Aby móc zrealizować płatność, w szczególności przekazujemy informację dotyczącą kwoty płatności do wybranego dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dokonanego przez dostawców usług płatniczych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć w tekstach informacyjnych na ekranie wprowadzania danych lub na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych. Dane zgromadzone w celu realizacji umowy i są przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowych terminów (np. przepisów ustaw podatkowych).

III ZABEZPIECZENIE PROCESU ZAMÓWIEŃ

W celu zabezpieczenia i optymalizacji procesu zamówień oraz aby zaoferować Państwu różne metody płatności, podczas procesu zamówienia sprawdzamy na podstawie już otrzymanych informacji, takich jak ilość zamówionych usług lub czy w danym zamówieniu występują nieprawidłowości. Dodatkowo w przypadku przerwania zamówień zapisujemy dane otrzymane do momentu przerwania procesu w celu (technicznej) optymalizacji procesu zamówienia i do identyfikacji (możliwych) przebiegów oszustw oraz aby móc odpowiedzieć na zapytania klientów dotyczących procesów zamówień. Jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z opisanych powyżej celów przetwarzania danych. Dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane zgromadzone w celu
zabezpieczenia procesu zamówienia, łącznie z danymi osobowymi pochodzącymi z przerwanych zamówień, zapisujemy na okres maksymalnie dwunastu miesięcy. Po upływie tego okresu przechowywania danych, przetwarzane dane są usuwane.

VI KORZYSTANIE Z KONTA NA STRONIE SKLEPU

Aby zapewnić Państwu jak największy komfort podczas zakupów, w przypadku ofert internetowych CONCEPCION oferujemy stałe przechowywanie Państwa danych osobowych na zabezpieczonym hasłem na koncie klienta. Po utworzeniu konta klienta, ponowne wpisywanie danych osobowych nie jest konieczne. W dowolnym momencie mogą Państwo przeglądać
i zmieniać swoje dane osobowe zapisane na Państwa koncie klienta. Aby założyć Konto Klienta, oprócz danych pobieranych podczas zamówienia muszą Państwo wpisać samodzielnie wybrane hasło. Razem z Państwa adresem e-mail tworzy ono dostęp do Konta Klienta.
Jako podstawa prawna służy tutaj art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że udostępniają nam Państwo dane w celu wykonania umowy. W celu realizacji umów sprzedaży lub innych usług
zleconych za pośrednictwem ofert zawartych w Koncie Klienta, dane są przekazywane wykonawcy danej usługi. Otrzymuje on dane, które są wymagane do wykonania zleconego świadczenia, tzn. adres e-mail, numer telefonu, dane podstawowe (imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, adres). Innego rodzaju przekazywanie osobom trzecim wyszczególnionych powyżej danych osobom jest wykluczone. Jeżeli usuną Państwo Konto Klienta, Państwa dane zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych dla usługi prowadzenia Konta Klienta w rozumieniu przepisu artykułu 4 punkt 7 RODO jest CONCEPCION sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kasztanowej 32/15 (85-605). Prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail rodo@concepcion.pl.

V KONTAKT MAILOWY I TELEFONICZNY

Dane osobowe, które powierzają nam Państwo podczas rozmów telefonicznych lub przez adres e-mail, mają charakter poufny. Wykorzystujemy Państwa dane zgodnie z określonym celem przetwarzania, aby móc w sposób poprawny opracować Państwa zapytania. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. Nasz i Państwa wspólny, uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych wynika, z celu jakim jest odpowiadanie na Państwa zapytania, rozwiązywanie ewentualnych problemów i tym samym utrzymywanie oraz zwiększanie Państwa zadowolenia jako klientów lub użytkowników naszej strony internetowej. W wyjątkowych przypadkach dane są przetwarzane na nasze zlecenie przez firmę podwykonawczą. Firmy te wybieramy z największą starannością, poddajemy audytom i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień zawartych w artykule 28 RODO.

VI PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

Jeżeli spełnione są odpowiednie warunki prawne, oprócz prawa do odwołania udzielonych nam zgód przysługują Państwu jeszcze następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o zapisanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z artykułem 15 RODO,
 • prawo do sprostowania niepoprawnych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z artykułem 16 RODO,
 • prawo do usunięcia zapisanych u nas Państwa danych zgodnie z artykułem 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z artykułem 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z artykułem 20 RODO,
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO.

W przypadku skorzystania z przysługujących Pani/u praw zgodnie z artykułem 18 udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres ten rozpoczyna się w momencie udzielenia Pani/u ostatecznej odpowiedzi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO mają Państwo prawo do tego, aby na żądanie otrzymać bezpłatną informację o danych osobowych zapisanych w związku z Państwa osobą. Obejmuje to w szczególności kwestie takie jak:

 • cele, w których przetwarzane są dane osobowe;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorca danych lub kategorie odbiorców danych, wobec których Państwa dane osobowe zostały lub zostaną jeszcze udostępnione;
 • planowany okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, a jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 • prawo do sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszystkie informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą;

wykorzystanie zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO i – przynajmniej w tych przypadkach – rzeczowe informacje o stosowanej logice oraz zasięgu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania wobec osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo do uzyskania informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO związanych z przekazywaniem danych.

Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych danych osobowych. Z uwzględnieniem celów przetwarzania mają Państwo prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego. Mają Państwo prawo do zażądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, o ile zajdzie jeden z następujących powodów:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 • odwołają Państwo zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) lub artykułem 9 ustęp 2 litera a) RODO i nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;
 • zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 lub ustęp 2 RODO złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzanie i w przypadku artykułu 21 ustęp 1 RODO nie będą istniały żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; usunięcie danych osobowych jest wymagane do spełnienia obowiązku prawnego;
 • dane osobowe były gromadzone w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 RODO.

Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również od nich żądają Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych.

Zgodnie z artykułem 18 RODO mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania, jeżeli zajdzie jeden z poniższych warunków:

 • podważają Państwo prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia żądają Państwo ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa albo
 • złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 RODO, póki nie jest jasne, czy uzasadnione interesy realizowane przez administratora nie przeważają nad interesami osoby, której dane dotyczą. Zgodnie z artykułem 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania udostępnionych nam swoich danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy oraz prawo do niezakłóconego przez nas przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody według artykułu 6 ustęp 1 litera a) lub artykułu 9 ustęp 2 litera a) albo na podstawie umowy zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera b) RODO i
  • przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

Przy wykonywaniu prawa do przenoszenia danych mają Państwo możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym.

Pod warunkami zawartymi w artykule 21 ust. 1 RODO mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu danych z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji. Powyższe ogólne prawo do sprzeciwu obowiązuje w odniesieniu do wszystkich opisanych w niniejszej Polityce prywatności celów przetwarzania, w ramach których przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) RODO. Inaczej niż w przypadku specjalnego prawa do sprzeciwu skierowanego na przetwarzanie danych w celach reklamowych (porównaj powyżej w szczególności punkt 5 i 7.6), zgodnie z RODO do wykonania takiego sprzeciwu jesteśmy zobowiązani, tylko jeżeli poinformują nas Państwo o nadrzędnych powodach, np. możliwym zagrożeniu życia lub zdrowia.

VII POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba kontaktowa
W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych (prawo do ochrony danych) mogą się Państwo zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@concepcion.pl.

Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest od 25.05.2018 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych.

VIII DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez spółkę CONCEPCION sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kasztanowej 32/15, 85-605 Bydgoszcz („Administrator”) i w odniesieniu do strony internetowej www.concepcion.pl.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.