Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Administratorem danych jest CONCEPCION sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-605) przy ul. Kasztanowej 32/15, odpowiadająca za zapewnienie funkcjonowania  sklepu znajdującego się na stronie internetowej www.concepicion.pl

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem rodo@concepcion.pl,
  • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  • realizacji wybranych usług dostępnych w serwisie www.concepcion.pl
  • prowadzenia z Państwem komunikacji za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu www.concepcion.pl, jeśli Państwo zainicjują taką komunikację,

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH, ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, realizującym na rzecz administratora danych zadania w zakresie utrzymania i rozwoju serwisu www.concepcion.pl. W przypadku chęci skontaktowania się z podmiotami przetwarzającymi Państwa dane osobowe prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem adresu e-mail rodo@concepcion.pl.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez taki okres, który wymagany jest w związku z usługą z której Państwo korzystają. Państwa dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, a w ramach komunikacji email prowadzonej z Państwem także prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Państwa dane są niezbędne, aby zrealizować wybraną przez Panią/Pana usługę udostępnioną w serwisie www.concepcion.pl lub umożliwić administratorowi prowadzenie komunikacji z Państwem. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością korzystania z tych usług.