Księgowość, prawo, doradztwo, networking

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów za pośrednictwem sklepu internetowego „concepcion.pl”.
 2. Właścicielem Sklepu jest spółka CONCEPCION sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kasztanowej 32/15, (85-801), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000526305, będąca zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług posiadająca numer identyfikacji podatkowej: 9671361439 oraz numer statystyczny: REGON 341622051.
 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem za pośrednictwem poczty elektronicznej posiadającej adres rodo@concepcion.pl lub pod numerem telefonu +48 500 732 500.
 4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:
  a) zapoznania się z asortymentem Sklepu,
  b) sprzedaży Usług,
  c) prowadzenia Konta Klienta.

II DEFINICJE

 1. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta lub zmieniony później w panelu „Moje Konto”.
 2. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Usługę. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
 5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych podanych przez Użytkownika i przypisanych do Użytkownika i jego Loginu, ustalany podczas rejestracji, który może być później zmieniony przez danego Użytkownika, a w połączeniu z loginem umożliwia danemu Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie ze Sklepu.
 6. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna zawierająca Umowę w ramach Sklepu.
 7. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie, za pośrednictwem którego gromadzone są dane Klienta oraz informacje podane przez Klienta, oraz informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację.
 9. Login – adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Użytkownika podany podczas procedury rejestracji do Sklepu i mu przypisany, umożliwiający danemu Użytkownikowi zalogowanie się do Konta i korzystanie ze Sklepu.
 10. Pliki cookie – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach.
 11. Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem.
 12. Usługa– dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin.
 14. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.concepcion.pl.
 15. Sprzedawca – właściciel Sklepu.
 16. Umowa – umowa zawarta na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), której przedmiotem jest świadczenie usług.
 17. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Sklepu.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem usług oraz wyborem formy płatności.

III ZAKŁADANIE KONTA

 1. Założenie przez Użytkownika Konta nie jest wymagane do zapoznania się z asortymentem Sklepu, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy.
 2. Rejestracja i zakładanie Konta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji przez Użytkownika. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie adresu przez Użytkownika, jego adresu poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik może również podać numer telefonu komórkowego.
 4. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony.
 5. W ramach procedury rejestracji Konta każdy Użytkownik samodzielnie ustala swoje Hasło do Konta. Wymogi co do treści hasła przekazywane są Użytkownikowi podczas rejestracji Konta.
 6. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego) i Hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji przez Użytkownika.
 7. Przed zakończeniem procesu rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie Sklepu oraz ankiet dotyczących opinii na temat usług, w tym w formie Newslettera.
 8. Warunkiem ukończenia rejestracji jest oświadczenie przez Użytkownika, iż zapoznał się on z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego treść, składane podczas procesu rejestracji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, zawierającego również oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Prywatności.
 9. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych potrzebnych do zalogowania do Sklepu osobom nieuprawnionym. Skutki udostępnienia danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osobom nieuprawnionym ponosi Użytkownik.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji swoich własnych danych osobowych, a przy tym do zapewnienia prawdziwości owych danych osobowych.
 11. Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi informacje związane ze sprzedażą na rzecz Klienta Produktów, w formie elektronicznej (mailowej) w Panelu „Moje Konto”, chyba że inny tryb przekazywania danych informacji wynika ze szczegółowych postanowień Regulaminu albo Klient i Sprzedawca uzgodnią wspólnie inny tryb przekazywania informacji.
 12. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto w panelu „Moje Konto”. W przypadku usunięcia konta, wszystkie dane zostaną usunięte.

IV ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Składanie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest wyłącznie dla Klienta posiadającego aktywne Konto założone zgodnie z postanowieniami pkt III Regulaminu.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a) utworzyć Konto przed złożeniem pierwszego Zamówienia,
  b) zalogować się do Konta,
  c) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie zaznaczyć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  d) zaznaczyć pole „Zamawiam i płacę”,
  e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wybranego sposobu opłacić zamówienie.
 3. W szczególnych przypadkach ilość Produktów, jakie zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania Zamówienia.
 4. Opisy Usług zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z Usługami.

V OFEROWANE METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) przelew internetowy,
  b) płatność gotówką w siedzibie CONCEPCION sp. z o.o.

VI FAKTURY

 1. Klient akceptując Regulamin zgłasza jednocześnie żądanie wystawiania faktur dokumentujących dokonaną na jego rzecz sprzedaży.
 2. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych w formie pliku pdf oraz ich wysyłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

VII WYKONANIE UMOWY

 1. Zawarcie Umowy następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z procedurą opisaną w pkt V Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, jeżeli jego realizacja jest możliwa, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości elektronicznej na Adres e-mail. Zawiera ona co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
 3. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego Zamówienia ze względu na brak wolnego terminu na wykonanie usługi lub jego tymczasowej niedostępności, Zamówienie zostanie odpowiednio skorygowane.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem internetowym, Klient w momencie dokonania Zamówienia obowiązany jest zapewnić środki pieniężne odpowiadające wartości złożonego Zamówienia. W razie braku odpowiednich środków, Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 5. Usługa zostanie wykonana przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Usługi.
 6. Wykonanie Usługi odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów posiadających adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Usług udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Usługi obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.
 8. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Usług nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 9. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów obowiązują każdorazowo do daty podanej przez Sprzedawcę lub do wyczerpania zapasów.

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w terminie do 3 dni przed wykonaniem Usługi. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia w wyżej wskazanym terminie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu lub przesłane w formie elektronicznej na adres rodo@concepcion.pl.
 3. Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
  b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

IX ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W ZAKRESIE DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

 1. Sprzedawca odpowiada za należyte działanie Sklepu.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej Sklepu należy zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@concepcion.pl lub telefonicznie pod numerem +48 500 732 500 lub pisemnie listem poleconym na adres  Sprzedawcy podany w pkt I Regulaminu,
  c) Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika. Nie uchybia to jednak możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
  d) W reklamacji Użytkownik powinien podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji (może być to adres mailowy, jeśli Użytkownik wybiera taki sposób porozumiewania się), rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji oraz wszystkie okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku braku w treści reklamacji danych umożliwiających właściwe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o uzupełnienie danych,
  e) Sprzedawca udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji, ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

X POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Użytkownik posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zostały przedstawione w Polityce prywatności na stronie www.concepcion.pl.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów na stronie sklepu.
 2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,
  b) zmiany sposobów płatności w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez niego przy założeniu Konta adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik zarejestrowany w Sklepie nie akceptuje nowej treści Regulaminu, może wypowiedzieć łączącą go ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta, poprzez usunięcie Konta w Sklepie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia
  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 5. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.
 6. Zabronione jest dokonywanie w jakichkolwiek celach, a w szczególności komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, kopiowania, modyfikowania w jakikolwiek sposób strony internetowej Sklepu w całości lub w części.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.