Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zmiany związane z wydawaniem świadectw pracy obowiązujące od 7 września 2019 roku

CO SIĘ ZMIENIŁO?

Termin na wydanie świadectwa pracy

Do 7 września 2019 roku pracodawca miał obowiązek wydania świadectwa pracy niezwłocznie. Powyższe precyzowały przepisy rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, z których wynikało, że dokument ten należy wydać w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 97 § 1 Kodeksu pracy obowiązującym od 7 września 2019 r. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.
Należy przy tym wskazać również § 11 tego artykułu, który stanowi, że w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Sankcje za nieterminowe wydanie świadectwa pracy

Analizując wprowadzone przez ustawodawcę zmiany związane z wydawaniem świadectwa pracy należy zaznaczyć, że niewydanie w określonym ustawą terminie świadectwa pracy będzie wiązało się dla pracodawcy z konsekwencjami finansowymi. Zgodnie bowiem ze znowelizowanymi przepisami Kodeksu pracy kto, wbrew obowiązkowi nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. (por. art. 282 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy). Należy przy tym wspomnieć, że do tej pory sankcjonowane było tylko i wyłącznie niewydanie przez pracodawcę świadectwa pracy.

Zmiany w treści świadectwa pracy

Zgodnie z art. 97 § 21 Kodeksu pracy pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.
W związku z wydłużeniem przez ustawodawcę terminu na złożenie wniosku o sprostowanie treści świadectwa pracy należy od 7 września 2019 r. zmienić w treści świadectwa pracy informację dotyczącą terminu na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy do pracodawcy oraz żądania jego sprostowania do sądu pracy z 7 na 14 dni.

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o sprostowanie świadectwa pracy

Jak już zostało zauważone powyżej znowelizowany Kodeks pracy pozwala pracownikowi na wystąpienie z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w terminie 14, a nie 7 dni od momentu otrzymania świadectwa pracy. W sytuacji nieuwzględnienia przez pracodawcę takiego wniosku, pracownik ma prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy. Istotne przy tym ma znaczenie to, że w przypadku, gdy pracodawca nie sprostuje świadectwa pracy oraz nie poinformuje pracownika o odmowie sprostowania, pracownik ma prawo do złożenia wniosku do sądu pracy o sprostowanie świadectwa pracy w każdym terminie.

Prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem wydania świadectwa pracy

W momencie, gdy pracodawca nie wyda świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.
Natomiast zgodnie z art. 971 § 2 Kodeksu pracy w przypadku, gdy pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z dziedziny kadr i płac, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.