Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zmiany w uldze na złe długi- podatnik w 2019 roku szybciej uzna wierzytelność za nieściągalną

Czym jest ulga na złe długi?

Ulga na złe długi polega na tym, że podatnik może dokonać korekty podstawy opodatkowania oraz podatku od towarów i usług należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, gdy uprawdopodobni nieściągalność wierzytelności wynikającej z danej faktury lub umowy.

Kto i kiedy może z niej skorzystać?

Z ulgi na złe długi będzie mógł skorzystać podatnik podatku VAT, który uprawdopodobni nieściągalność wierzytelności wynikającej z wystawionej przez niego faktury lub zawartej umowy. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni (do końca 2018 roku było to 150 dni) od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Należy jednak pamiętać, że ulgi na złe długi nie można zastosować, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.
Ulgę na złe długi można zastosować w przypadku, gdy spełnione zostaną następujące warunki:
-dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
-na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty dotyczącej ulgi na złe długi:
a)zarówno wierzyciel jak i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b)dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
-od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

W jaki sposób dokonać korekty w przypadku ulgi na złe długi?

Korekta w przypadku ulgi na złe długi, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty dotyczącej ulgi na złe długi należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Obowiązek dokonania korekty deklaracji przez dłużnika

Zgonie z art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Powyższego nie stosuje się, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Natomiast w przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. W przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z niezapłaconej faktury podatnik ma prawo do zwiększenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano, o kwotę podatku. W przypadku częściowego uregulowania należności podatek naliczony może zostać zwiększony w odniesieniu do tej części.
Warto podkreślić, że wprowadzone zmiany dotyczące ulgi na złe długi będą miały zastosowanie również do wierzytelności, które powstały przed dniem 1 stycznia 2019 r., ale ich nieściągalność została uprawdopodobniona w 2019 roku.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.