Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zmiany w Kodeksie cywilnym, od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą traktowany jest tak samo jak konsument

Wraz z początkiem 2021 roku doszło do istotnej zmiany przepisów Kodeksu cywilnego. Dzięki nowym regulacjom, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zyskali wiele istotnych przywilejów.

Co zmieniło się dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Od 1 stycznia 2021 roku, na mocy zmian wprowadzonych do Kodeksu cywilnego każda osoba fizyczna, która prowadzi własną działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEiDG, mimo że posiada status przedsiębiorcy, w określonych przez ustawę przypadkach będzie traktowana jak konsument. Oznacza to, że będzie jej przysługiwała taka sama ochrona, jak podmiotom, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ochrona ma dotyczyć między innymi stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Co istotne, ochrona ta będzie dotyczyć każdej umowy, która została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdy z treści tej umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Kiedy umowa ma charakter zawodowy?

Jak wskazano powyżej, aby przedsiębiorca mógł skorzystać z takiej samej ochrony, jaka jest stosowana wobec konsumenta, umowa, której ma dotyczyć ochrona nie może mieć dla niego charakteru zawodowego. Jednakże ustawodawca nie wskazał w jaki sposób ocenić czy dana umowa ma charakter zawodowy. Zgodnie z art. 385(5) Kodeksu cywilnego charakter zawodowy umowy wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oznacza to, że sprawdzając danego przedsiębiorcę w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można sprawdzić, jakie kody PKD wskazał jako właściwe do prowadzonej przez siebie działalności. Jeśli na liście znajduje się kod PKD, który można bezpośrednio powiązać z zakupem, to przedsiębiorca nie będzie mógł się powołać na nową regulację odsyłającą do sprzedaży konsumenckiej. Jednakże, jak wskazują specjaliści rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej według kodu PKD może być traktowany wyłącznie jako kryterium pomocnicze przy ustaleniu, czy dana czynność dla przedsiębiorcy ma charakter zawodowy. W związku z tym, że przepisy te mają charakter ogólny, ich interpretacja będzie odbywała się na tle okoliczności konkretnej sprawy.

Jakie inne zmiany przewiduje Kodeks cywilny dla przedsiębiorców?

MOŻLIWOŚĆ ZAKWESTIONOWANIA KLAUZUL ABUZYWNYCH

Artykuł 385(3) Kodeksu cywilnego zawiera zbiór tak zwanych klauzul niedozwolonych. Są to niedozwolone postanowienia umowne. Do końca 2020 roku mogli się na nie powoływać wyłącznie konsumenci, a w umowach ubezpieczenia także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie art. 805 § 4 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorca traktowany jako konsument zyskał gwarancję zakazu zamieszczania klauzul niedozwolonych w zawieranych przez niego umowach.

SZERSZE PRAWO RĘKOJMI

Do tej pory, w przypadku przedsiębiorców nie działało domniemanie istnienia wady fizycznej przy wydaniu rzeczy, jeśli została ona stwierdzona w ciągu roku od wydania rzeczy. Prawo to było zarezerwowane jedynie dla konsumentów. Od 1 stycznia 2021 roku regulacja ta uległa zmianie, co oznacza, że sprzedawcy nie będą już mogli wyłączyć rękojmi tylko dlatego, że kupujący również jest przedsiębiorcą.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWATREJ NA ODLEGŁOŚĆ POZA LOKLEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Kolejnym przywilejem, który otrzymali przedsiębiorcy jest możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni, a w przypadku, gdy sprzedawca nie poinformował o prawie odstąpienia od umowy- prawo to przysługuje przez 12 miesięcy.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.