Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zmiany w 2019 roku – dla kogo 9% podatek dochodowy?

Jak było do tej pory?

Zgodnie z obowiązującym do końca 2018 roku stanem prawnym stawka podatku
w stosunku do tak zwanych małych podatników, czyli takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro i podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność wynosiła 15 %.

Jak jest aktualnie?

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych stawka podatku wynosi 9 % od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników:
-u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.
-co do zasady rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej (z pewnymi wyjątkami wskazanymi poniżej).

Kogo nie obejmuje 9 % stawka CIT?

Nie wszyscy jednak będą mieli możliwość skorzystania z nowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Ustawodawca przewidział w tej kwestii szereg wyłączeń, do których. Zgodnie z art. 19 ust. 1c 9 % stawka CIT nie będzie miała zastosowania do:
1)spółek dzielonych,
2)podatników, którzy wnieśli tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
a)uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, lub
b)składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników
– w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.
Z obniżonej, 9 % stawki CIT w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. nie będzie mógł skorzystać również podatnik, który został utworzony:
1)w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
2)w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
3)przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł.
4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
5) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Porównanie opłacalności opodatkowania jednoosobowej spółki z o.o. na podstawie CIT, a jednoosobowej działalność gospodarczej na podstawie PIT

Analizując wprowadzone od 2019 roku zmiany należy zauważyć, że nowa 9 % stawka podatku dochodowego od osób prawnych dotyczy tylko źródła przychodów innego niż zyski kapitałowe. Oznacza to, że nie ma ona zastosowania do np. wypłacanej podatnikowi dywidendy, która będzie rozliczana jako właśnie zysk ze źródeł kapitałowych i opodatkowana podatkiem w wysokości 19 %. Podobnie rzecz się ma w przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym, którego stawka wynosi 19 %.
Porównując więc opodatkowanie dochodów z jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg skali podatkowej (18%/32 %) lub wg podatku liniowego 19 %, a opodatkowanie dochodów z działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opisanej powyżej należy zauważyć, że w przypadku spółki z o.o. występuje podwójne opodatkowanie (podatkiem dochodowym os osób prawnych oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych). Ponadto w przypadku spółki z o.o. otrzymane należności z tytułu wystawionych faktur stanowią pieniądze spółki. Oznacza to, że nie można nimi dysonować do celów osobistych. Natomiast w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej PIT podatnik może swobodnie rozdysponować wypracowany zysk. Oprócz tego rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest płatna, podobnie jak każdorazowe późniejsze aktualizacje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli masz wątpliwości, co do możliwości i opłacalności opodatkowania 9 % stawką CIT Twojej działalności gospodarczej, skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.