Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zmiany podatkowe obowiązujące od 2021 roku CZĘŚĆ III COVID-19

Zmiany w przepisach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 2021 roku zostały również opracowane w związku z panującą pandemią koronawirusa. W trzeciej części naszego cyklu zajmiemy się najważniejszymi przepisami w ustawach o podatkach dochodowych, które zostały wprowadzone w związku z COVID-19.

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Odliczanie darowizn:

-Sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych- w związku z panującą pandemią ustawodawca wprowadza możliwość odliczenia darowizny sprzętu komputerowego przekazanego od dnia 1 października 2020 roku. Wcześniej możliwość odliczenia dotyczyła darowizn przekazanych do dnia 30 września 2020 roku.
-Na przeciwdziałanie COVID-19- rozszerzenie katalogu podmiotów, którym przekazana darowizna podlega odliczeniu o Główny Inspektorat Sanitarny z przeznaczeniem na wykonywanie zadań ustawowych. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane od dnia 1 października 2020 roku. Wcześniejsze regulacje nie obejmowały darowizn na rzecz Głównego Inspektoratu Sanitarnego i dotyczyły pomocy przekazanej do dnia 30 września 2020 roku.

Ze względu na utrzymującą się pandemię wyłącza się z przychodów wartość darowizn na rzecz przeciwdziałania COVID-19 lub darowizn sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych oraz z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie COVID-19, które zostały otrzymane od dnia 1 października 2020 roku. Wcześniej wyłączenie dotyczyły darowizn przekazanych do dnia 30 września, a zwolnienie nie obejmowało nieodpłatnych świadczeń.

Zwolnienia od podatku:

-Dodatkowych świadczeń postojowych- katalog zwolnień, który został wprowadzony z powodu stanu epidemii został rozszerzony o dodatkowe świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zs1 ustawy o COVID-19.
-Przychodów z budynków- przedłużono obowiązywanie zwolnienia do końca miesiąca, w którym odwołany będzie stan epidemii. Do tej pory zwolnienie obowiązywało do końca 2020 roku.

Koszty uzyskania przychodów:

-Jednorazowa amortyzacja ŚT nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- przedłużono do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii, możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-1. Do tej pory regulacja w zakresie jednorazowej amortyzacji obowiązywała do końca 2020 roku.
-Odliczenie kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19- z uwagi na dalsze trwanie pandemii wydłużono okres, w którym istnieje możliwość odliczenia od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19. Do tej pory regulacje w zakresie odliczenia kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 obowiązywały do końca 2020 roku.

Przekazanie 1 % podatku na OPP

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, podatnik nie może przekazać 1 % podatku na Organizację Pożytku Publicznego, jeżeli złoży deklarację roczną po terminie. Jednak zgodnie z art. 52va ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku, jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, przekazanie kwoty w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego następuje również w przypadku, gdy deklaracja zostanie złożona po terminie do jej złożenia, nie później jednak niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego.

Podatek dochodowy od osób prawnych

W przypadku zmian w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowanych utrzymująca się pandemią COVID- 19 ustawodawca przewidział wiele podobnych regulacji w stosunku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zbieżność można zauważyć w przypadku:
-Odliczania darowizn przekazania sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych oraz na przeciwdziałanie COVID-19 (rozszerzenie podmiotów, którym przekazana darowizna podlega odliczeniu o Główny Inspektorat Sanitarny),
-zwolnienia z opodatkowania przychodów z budynków,
-jednorazowej amortyzacji ŚT nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
-odliczenia kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Dodatkowo w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wprowadził regulację zawartą w art. 38na, zgodnie z którym warunek określony w art. 1a ust. 2 pkt 4 uważa się za spełniony w roku podatkowym, który zakończy się nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r., jeżeli podatkowa grupa kapitałowa poniosła w 2021 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19. Warunek, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy uznania grupy kapitałowej za podatnika w przypadku osiągania przez nią określonego udziału dochodów w przychodach.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.