Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zmiana formy opodatkowania możliwa do 20 stycznia 2019 roku

 

Polski przedsiębiorca nie ma obowiązku jednorazowego wybrania formy opodatkowania działalności gospodarczej i stosowania jej przez cały okres jej prowadzenia. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że aby zmienić metodę opodatkowania należy zrobić to w odpowiednim czasie. Dwudziestego stycznia 2019 roku minie termin na zmianę formy opodatkowania dochodów osób prowadzących działalność gospodarczą. Aby tego dokonać należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania, lub zawiadomić o rezygnacji z dotychczasowego sposobu opodatkowania na podstawie przepisów ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1.

W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia przepisy prawa podatkowego nie wprowadzają jego wzoru, gdy jest ono składane bezpośrednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Powyższe oznacza, że podatnik może sam sformułować treść powyższego oświadczenia.

Istotne znaczenie ma również to, że formę opodatkowania można zmienić także za pośrednictwem formularza CEIDG-1. Wypełniając ten formularz podatnik nie jest jednocześnie obowiązany do złożenia oświadczenia
o zmianie formy opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  w Interpretacji Indywidualnej z dnia 5 lipca 2017 r., sygn.0113-KDIPT2-1.4011.119.2017.1.RK „Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładając obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania w terminie do 20 stycznia roku podatkowego nie wskazują, że zawiadomienie to powinno być złożone bezpośrednio naczelnikowi urzędu skarbowego. Brak jest zatem podstaw do odmawiania skuteczności takiemu zawiadomieniu, tylko z tego powodu, że zostało ono złożone za pośrednictwem wniosku o wpis do CEIDG. Zatem, zgłoszenie powyższych informacji należy uznać za dopełnienie stosownych obowiązków, o ile złożenie wniosku CEIDG nastąpiło z zachowaniem wskazanych w przepisach podatkowych terminów.”. W razie problemów nasi specjaliści chętnie udzielą niezbędnych informacji dotyczących wypełnienia powyższych druków, przygotują stosowne oświadczenia oraz pomogą w uzupełnieniu wniosku do CEIDG.

Należy pamiętać, że niezłożenie stosownego oświadczenia
w terminie spowoduje kontynuowanie opodatkowania dotychczasową metodą. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które chcą pozostać przy metodzie opodatkowania przyjętej
w poprzednim roku podatkowym nie muszą składać oświadczenia,
o którym mowa powyżej. Wyjątkiem od tej zasady są podatnicy opodatkowani kartą podatkową, którzy aby kontynuować opodatkowanie w tej formie są obowiązani od 20 stycznia roku podatkowego złożyć wniosek o zastosowanie karty podatkowej na formularzu PIT-16.

Przedsiębiorca ma do wyboru cztery formy opodatkowania:

-opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa- 18 % dla dochodu do 85 528zł i 32 % dla dochodu ponad tę kwotę),

-opodatkowanie podatkiem liniowym (według stawki jednolitej- 19 %),

-ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (według stawek zryczałtowanych),

-karta podatkowa (według stawek karty określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów).

W przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, może on złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania innej niż na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Ponadto od stycznia 2019 roku zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a (przychody z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze), przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wybór najkorzystniejszej dla przedsiębiorcy metody opodatkowania zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju działalności gospodarczej podatnika, jej rozmiarów, czy też prognozowanych przychodów i kosztów. Jeżeli więc w tym roku podatkowym dochody Twojego Przedsiębiorstwa oscylowały w wysokości około 80 000 zł i przewidujesz dalszy rozwój swojej działalności gospodarczej warto zastanowić się nad zmianą formy opodatkowania. Przed podjęciem decyzji o wyborze lub zmianie formy opodatkowania warto skonsultować się z doradcą podatkowym w celu wyboru optymalnej metody opodatkowania swojej działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
-art. .9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018.1509)
-art. 9 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 2017.2157)

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.