Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, a podatek od nieruchomości

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wiąże się z wieloma następstwami związanymi z wykonywaniem obowiązków publicznoprawnych. Przykładem może być zwolnienie w okresie zawieszenia prowadzenia działalności z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy, czy też składania deklaracji  w podatku VAT. Niniejsza analiza będzie jednak dotyczyć wpływu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podatek od nieruchomości.

Czym jest zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej?

Zgodnie z art. 22-23 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca:
-wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni,
-wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
Zawieszenie działalności gospodarczej wykonywanej w formie spółki cywilnej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
Ponadto należy zaznaczyć, że działalność zawiesić mogą tylko tacy przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników lub zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca nie może wykonywać tej działalności oraz osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dopuszczalne jest jednak m.in. wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Czy zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wpływa na podatek od nieruchomości?

Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to grunty budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy, lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, że o pozostawaniu nieruchomości w związku z działalnością gospodarczą jest posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę i nie ma w tym zakresie znaczenia, czy przedmiot opodatkowania jest faktycznie do działalności wykorzystywany. Odnosząc się w tym aspekcie do możliwości zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, trzeba zauważyć, że tymczasowe zaprzestanie wykonywania działalności nie wywiera wpływu na status prawny przedsiębiorcy.

Podmiot, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy prawo przedsiębiorców nadal jest przedsiębiorcą, co oznacza, że pozostające w jego posiadaniu grunty, budynki i budowle na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości w dalszym ciągu należy uznawać za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w trakcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Jak wskazano powyżej samo zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie ma wpływu na definicję gruntu, budynku, budowli związanej  z prowadzeniem działalności gospodarczej, o której mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż w czasie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nieruchomości nadal pozostają w posiadaniu przedsiębiorcy, a zatem na gruncie powołanego przepisu są one związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jeżeli chodzi o opodatkowanie nieruchomości w trakcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej , należy zauważyć, że w przypadku budowli oznacza to ich opodatkowanie na takich samych zasadach jak w okresie prowadzenia działalności. Co do zasady w przypadku budynków i gruntów, sposób ich opodatkowania również nie ulega zmianie. Należy jednak zaznaczyć, że wyjątkiem są sytuacje, w których przedsiębiorca prowadził działalność na użytkach rolnych, gruntach zadrzewionych lub zakrzewionych na użytkach rolnych oraz lasach. Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że grunty te nie są już zajęte na prowadzenie tej działalności, co powoduje, że zamiast podatkiem od nieruchomości, powinny być opodatkowane podatkiem rolnym lub leśnym.
Warto również wspomnieć, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej może mieć wpływ na wysokość stawki podatku. Otóż budynek mieszkalny lub jego część związana z wykonywaniem działalności gospodarczej, a co za tym idzie opodatkowane wg najwyższej stawki, w trakcie zawieszenia wykonywania działalności będzie opodatkowany stawką właściwą dla budynków mieszkalnych.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.