Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego należy dokonać do 30 czerwca

Spółki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem podatkowym mają obowiązek zatwierdzić sprawozdanie finansowe w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Termin na dokonanie tej czynności moja 30 czerwca 2019 roku.

Jaki jest termin na złożenie sprawozdania finansowego?

Podmioty wpisane do KRS są obowiązane złożyć sprawozdanie finansowe do 15 lipca ( w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego). Należy jednak przy tym zaznaczyć, ze ta data dotyczy tych spółek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Jakie dokumenty należy złożyć wraz z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym?

Do KRS jednostki są obowiązane złożyć:
-roczne sprawozdanie finansowe w formie pliku XML,
-sprawozdanie z badania, w przypadku gdy sprawozdanie finansowe podlegało badaniu -w formie elektronicznej, jako plik PDF podpisany elektronicznie,
-odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu,
-odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu,
-sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli była ona obowiązana je sporządzić na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Dokument ten przekazuje się również w formie elektronicznej, jako plik PDF.

W jakiej formie należy złożyć zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

Co do zasady sprawozdanie finansowe powinno mieć formę pliku XML. Wyjątek od tej zasady stanowi sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Należy zaznaczyć, że dokumenty takie jak sprawozdanie z działalności spółki sporządzone przez zarząd, które musi być podpisane elektronicznie przez ten organ może być sporządzone w PDF. Do systemu e-KRS spółka jest obowiązana złożyć oprócz zatwierdzonego sprawozdania finansowego także uchwały walnego zgromadzenia wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium dla zarządu spółki, czy też o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty. Potwierdzeniem podjęcia powyższych uchwał są dokumenty sporządzone na papierze.

Jakie są kary za brak złożenia sprawozdania finansowego?

W sytuacji, gdy sąd rejestrowy stwierdzi, że pomimo upływu terminu sprawozdanie finansowe, lub inne dokumenty nie zostały złożone sąd wdroży postepowanie przymuszające, które polega na wezwaniu obowiązanych do złożenia wcześniej wskazanych dokumentów w wyznaczonym 7-dniowym terminie. W przypadku niezastosowania się do takiego wezwania na obowiązanych do złożenia dokumentów zostanie nałożona kara grzywny. Istotne jest to, że sąd rejestrowy może ponawiać grzywny. W przypadku jednak wykonania obowiązku lub umorzenia postępowania niezapłacone do tego momentu grzywny ulegną umorzeniu.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.