Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zapomoga- kiedy nie trzeba płacić od niej podatku?

Czym jest zapomoga?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji legalnej pojęcia „zapomoga”, aby jednak zdefiniować ten termin należy odwołać się do definicji formułowanej przez organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 30 lipca 2009 roku numer ITPB2/415-483/09/BK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że „cechą charakterystyczną zapomogi jest, że to świadczenie jednorazowe mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z różnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej.”.

Kiedy zapomoga jest zwolniona od podatku dochodowego?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
-z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra- niezależnie od ich wysokości,
-z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 złotych.
Powyższe oznacza, że w zależności od źródła zapomogi, jej wypłata może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych w całości, lub do kwoty nieprzekraczającej w danym roku podatkowym równowartości 6000 zł.

Komu i kiedy przysługuje zapomoga?

Jak wskazano powyżej, art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Brak wskazania przez ustawodawcę katalogu osób lub konkretnego katalogu źródeł finansowania oznacza, iż wolne od podatku dochodowego będą wszelkie zapomogi wypłacane w związku ze zdarzeniami określonymi w tym przepisie.
Jak zostało wspomniane już wcześniej cytowany przepis ustawy nie wskazuje, że zdarzenie powodujące możliwość wypłaty zapomogi musi bezpośrednio dotyczyć jej beneficjenta. Powyższe oznacza, że zdarzenie to może go dotyczyć również w sposób pośredni na przykład w postaci choroby małżonka lub dziecka. Taką tezę potwierdzają organy podatkowe, między innymi w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 16 grudnia 2004 roku, nr OG/005/313/PDII/61/2004 wydanej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach.
Należy jednak zaznaczyć, że zdarzenie uzasadniające możliwość wypłaty podatnikowi zapomogi powinno być przez niego dokładnie udokumentowane. W przypadku długotrwałej choroby dokumentem potwierdzającym wystąpienie takiego zdarzenia jest stosowne zaświadczenie lekarskie.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.