Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez organ podatkowy

Kiedy organ podatkowy może dokonać zabezpieczenia zobowiązania podatkowego na majątku podatnika?

Zgodnie z art. 33 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli:
-zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub,
-dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

Organ podatkowy może dokonać zabezpieczenia również przed wydaniem decyzji w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego

Zabezpieczenia, o którym mowa powyżej można dokonać również w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, przed wydaniem decyzji:
-ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego,
-określającej wysokość zobowiązania podatkowego,
-określającej wysokość zwrotu podatku.
W takiej sytuacji organ podatkowy na podstawie posiadanych danych co do wysokości podstawy opodatkowania określa w decyzji o zabezpieczeniu przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego oraz kwotę odsetek za zwłokę należnych od tego zobowiązania na dzień wydania decyzji o zabezpieczeniu.

Na jakim majątku organ podatkowy może dokonać zabezpieczenia zobowiązania podatkowego?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zabezpieczenia można dokonać:
-w sposób przymusowy na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
-w sposób dobrowolny przez przyjęcie organu podatkowego wniosku podatnika o zabezpieczenie jego majątku.
Zabezpieczenie może zostać dokonane w formie:
-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
-poręczenia banku,
-weksla z poręczeniem wekslowym banku,
-czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku,
-zastawu rejestrowego na prawach z papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – według ich wartości nominalnej,
-uznania kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego,
-pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania środkami -pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej.

Szczególne formy zabezpieczenia zobowiązania podatkowego

Oprócz wyżej wskazanych form zabezpieczenia zobowiązania podatkowego, organy podatkowe mają możliwość dokonania tej czynności również na majątku ruchomym podatnika (tzw. zastaw skarbowy) oraz na posiadanych przez niego nieruchomościach (tzw. hipoteka przymusowa).

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.