Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Wyższe stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku

Podatek od nieruchomości stanowi dochód budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednak o ich maksymalnych stawkach decyduje Ministerstwo Finansów. W obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 wskazano nowe, podwyższone stawki podatku od nieruchomości. Co do zasady o ostatecznej wysokości podatku od nieruchomości decydują samorządy, jednak wiele z nich skorzystało z możliwości, jakie dał im Minister Finansów i już podjęły uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, którymi wprowadziły możliwe maksymalne stawki.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1)właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3)użytkownikami wieczystymi gruntów;
4)posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b)jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

Co podlega podatkowi od nieruchomości?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1)grunty,
2)budynki lub ich części,
3)budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości

Zgodnie z wyżej wskazanym obwieszczeniem nowe, maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku wynoszą:
-stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części- 0,85 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (w 2020 roku było to 0,81 zł),
-stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ich części- 24,84 zł od 1 m kw. (w 2020 roku było to 23,90 zł).
-stawka podatku dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- 11,62 zł od 1 m kw. (w 2020 roku było to 11,18 zł).
-stawka maksymalna podatku dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wyniesie 5,06 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (w 2020 roku było to 4,87 zł).
-stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2021 roku wyniesie 0,99 zł za 1 m kw. (w 2020 r. było to 0,95 zł).
-stawka podatku od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi nie będzie mogła przekroczyć w 2021 roku kwoty 4,99 zł za 1 ha (w 2020 roku było to 4,80 zł)
-stawka maksymalna podatku od nieruchomości w 2021 roku za pozostałe grunty to 0,52 zł za 1 m kw. (w 2020 roku było to 0,50 zł)
-stawka dla obszarów niezabudowanych objętych planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym będzie wynosić 3,28 zł za 1 m kw. (w 2020 roku było to 3,15 zł).

Z całą treścią obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 można zapoznać się pod adresem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20200000673/O/M20200673.pdf

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.