Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Wynajem samochodu za granicą a podatek u źródła

Czym jest podatek u źródła?

W określonych ustawowo przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez nierezydentów podatkowych pobierany jest w formie ryczałtu. W takich przypadkach do pobrania podatku u źródła obowiązane są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne. Dotyczy to między innymi przychodów z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania środków transportu.

Wysokość podatku u źródła w przypadku wynajmu samochodu za granicą

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (odpowiednio art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) ustala się w wysokości 20 % przychodów.
Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Kiedy nie wystąpi obowiązek pobrania podatku u źródła?

Do poboru podatku u źródła z tytułu należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu zobowiązany jest polski podmiot gospodarczy. Obowiązek poboru podatku u źródła po spełnieniu określonych ustawowo warunków (art. 26 ust. 1d u.p.d.o.p. i art. 41 ust 2a u.p.d.o.f.) nie nastąpi jeżeli należność ta zostanie wypłacona na rzecz podmiotu zagranicznego, który prowadzi działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład.
Ponadto należy wskazać, że zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 23 maja 2017 r. nr 0115-KDIT2-3.4010.31.2017.1.KP obowiązek poboru podatku u źródła z tytułu najmu samochodu za granicą nie wystąpi także wtedy, gdy zapłaty za najem samochodu za granicą dokonuje pracownik i na niego wystawiana jest faktura, a spółka (pracodawca) jedynie zwraca mu poniesione koszty po powrocie pracownika z delegacji.
Warto również zaznaczyć, że w przypadku najmu samochodu od spółki powiązanej można po spełnieniu warunków wskazanych w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosować wynikające z tego przepisu zwolnienie.

Nabywanie usługi przez pośrednika, a pobór podatku u źródła

Jak wspomniano powyżej podatkowi u źródła podlega przychód z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania środka transportu. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie przyjmuj się, że obowiązek poboru podatku u źródła nie obciąża podatników, którzy przekazują należności z tego tytułu podmiotom pośredniczącym. Przykładem orzeczeń, w których sąd zaprezentował takie stanowisko jest między innymi wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. I SA/Rz 1162/15, czy też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22.06.2017 r., sygn. I SA/Go 414/16, gdzie skład orzekający stwierdził, że „to pośrednik, profesjonalnie zajmujący się tego rodzaju transakcjami, jest podmiotem, który dokonuje wypłat i który, kierując się miejscem siedziby podatnika, może zastosować postanowienia odpowiedniej umowy międzynarodowej odnośnie określenia właściwej stawki podatku, czy też odstąpić od jego pobrania, jeżeli dana umowa zawiera takie uregulowania, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej uzyskanego od podatnika. To pośrednik bowiem zaspokaja roszczenia podatnika mającego siedzibę za granicą i dysponuje bądź nie, certyfikatem rezydencji podatkowej tego podatnika, uprawniającym go, zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, do niepobrania podatku”.
Powyższe oznacza, że wynajem samochodu za granicą za pomocą podmiotu pośredniczącego nie będzie powodować obowiązku poboru podatku u źródła.
W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.