Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Wydatek na kurs językowy może stanowić koszt uzyskania przychodów

Wydatek przeznaczony przez przedsiębiorcę na kurs językowy może być przez niego zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w jego pozarolniczej działalności gospodarczej pod warunkiem, że będzie on związany z tą działalnością tj. będzie służył osiągnięciu lub zachowaniu przychodów.

Kiedy wydatek na kurs językowy będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Co do zasady, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 cytowanej ustawy. W świetle powyższego przepisu, w celu uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodów na gruncie wyżej wskazanej ustawy, konieczne jest aby wydatek ten spełniał łącznie poniższe warunki:
-powinien on pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
-wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
-wydatek musi być prawidłowo udokumentowany.

Powyższe oznacza, że w przypadku wykazania przez przedsiębiorcę związku poniesionych wydatków na kurs językowy z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, wydatki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodów. Taka sytuacja może nastąpić na przykład w momencie, gdy przedsiębiorca działa na rzecz zagranicznych partnerów biznesowych, w tym również tych którzy mają siedzibę za granicą, lub gdy podejmuje działania w celu pozyskania zleceń od takich kontrahentów.

Stanowisko to zostało potwierdzone przez organy podatkowe między innymi w najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 sierpnia 2019 r. nr 0114-KDIP3-1.4011.363.2019.1.EC, w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatniczki, która rozpoczęła prywatny kurs języka angielskiego, na którym wykorzystywane jest także specjalistyczne słownictwo z obszaru informatyki, grafiki oraz obsługi klienta w celu sprawnego prowadzenia kontaktu oraz obsługiwania klientów mających siedzibę zagranicą.

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2016 r., nr PPB1/4511-1350/15-4/AM, w której organ wydający interpretację stwierdził: „Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego i przedstawione zdarzenie przyszłe, jak również przyjmując za Wnioskodawczynią, że umiejętność bezpośredniego komunikowania się w języku zleceniodawcy jest niezbędna, aby Wnioskodawczymi dalej mogła rozwijać z nim współpracę i zdobywać nowe zlecenia należy stwierdzić, iż wydatki poniesione na naukę języka francuskiego w postaci kursu mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów” oraz Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2018 r., nr 0114-KDP3-1.4011.412.2017.2.AM, w której stwierdzono: „Mając na uwadze powyższe przepisy oraz przedstawione informacje stwierdzić należy, że skoro chcąc świadczyć swoje usługi Wnioskodawca musi coraz lepiej posługiwać się angielskim, a poniesione wydatki na kształcenie językowe pozwolą osiągnąć przychód jak również zachować źródło przychodów, to wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.”.