Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Wycofanie samochodu osobowego z firmy- skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych

Przedsiębiorcy, aby wygenerować wyższe koszty działalności gospodarczej często przekazują do środków trwałych przedsiębiorstwa swoje własne samochody osobowe. Dzięki temu mogą rozpocząć proces amortyzacji (tj. ujmować w kosztach odpisy amortyzacyjne) oraz rozliczać koszty eksploatacyjne samochodu na korzystniejszych warunkach. W niniejszym wpisie przedstawimy jakie są konsekwencje wycofania samochodu osobowego z działalności gospodarczej.

Przekazanie samochodu z firmy na cele prywatne

Co do zasady przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują dla podatnika żadnych restrykcji związanych z przekazaniem osobowego samochodu, który do tej pory był środkiem trwałym firmy na cele prywatne.

Wycofanie samochodu nie w pełni zamortyzowanego

W momencie, gdy przedsiębiorca wycofuje z działalności gospodarczej samochód na cele prywatne podlega on wykreśleniu z ewidencji środków trwałych. Oznacza to, że podatnik nie ma możliwości dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych. Ostatni odpis amortyzacyjny, który podatnik będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodów powinien zostać dokonany za miesiąc, w którym pojazd zostanie przez niego wycofany z działalności gospodarczej. Pozostała- niezamortyzowana część wartości samochodu nie będzie już stanowić dla podatnika kosztów uzyskania przychodu. Istotne przy tym jest to, że żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje obowiązku skorygowania kosztów uzyskania przychodu z tytułu wycofania samochodu z działalności gospodarczej o wcześniej dokonane odpisy amortyzacyjne.

Wycofanie samochodu z firmy i późniejsza sprzedaż

Jak już wskazano wcześniej samo wycofanie auta na cele prywatne nie rodzi żadnych konsekwencji w podatku dochodowym od osób fizycznych. Inaczej jest jednak w przypadku, gdy przedsiębiorca wycofany z działalności samochód zamierza zbyć. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działalności gospodarczej powstaje w przypadku sprzedaży wycofanego z firmy samochodu osobowego, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym został on wycofany i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat. Oznacza to, że jeżeli w powyższym terminie przedsiębiorca zdecyduje się sprzedać wcześniej wycofane z działalności auto, to kwota którą uzyska z owej sprzedaży będzie stanowiła dla niego przychód z działalności gospodarczej. Natomiast, gdy do zbycia dojdzie już po upływie tego okresu, sprzedaż ta będzie neutralna na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.