Księgowość, prawo, doradztwo, networking

W oczekiwaniu na pakiet antykryzysowy- z czego już teraz mogą skorzystać przedsiębiorcy?

W zeszłym tygodniu przedstawiciele rządu przedstawili szereg planowanych rozwiązań mających na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w walce z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa. Póki co nie uchwalono żadnej ustawy w tym zakresie. W niniejszym artykule wskażemy jednak istniejące już rozwiązania, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać już teraz.

Zobowiązania wobec ZUS

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy. Warto przy tym zaznaczyć, że od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. Jednakże, co istotne jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na zasadach określonych Ordynacji podatkowej.
W przypadku odroczenia płatności składek, lub rozłożenia ich na raty Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości przewidzianej w ustawie – Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa.
Ponadto na oficjalnej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja o specjalnych rozwiązaniach wprowadzonych  w związku z epidemią koronawirusa. Zgodnie z zamieszczonymi tam informacjami przedsiębiorca ma możliwość skorzystać z uproszczonych form pomocy:
-odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
-zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.
Wzory wniosków, wraz z listą niezbędnych załączników są dostępne pod adresem:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283/

Zobowiązania wobec organów podatkowych

Zgodnie z art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1)odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
2)odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
3)umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Na mocy art. 67b tej samej ustawy z powyższych rozwiązań mogą również skorzystać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.
Jak wskazano powyżej, aby móc ubiegać się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych musi wystąpić ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny. Niewątpliwie epidemia koronawirusa, a co za nią idzie wprowadzenie licznych ograniczeń (np. zamknięcie większości lokali usługowych) jest zdarzeniem losowym
i stanowi przesłankę do możliwości skorzystania z ulgi w zapłacie podatku.
        Należy jednak podkreślić, że przy rozpatrywaniu spraw o udzielenie ulgi podatkowej organy podatkowe działają w granicach tzw. uznania administracyjnego. Oznacza to, że w przypadku mogą one wniosek uwzględnić lub odmówić jego uwzględnienia. Zaznaczyć jednak trzeba, że wybór taki musi wynikać z prawidłowo przeprowadzonego postępowania. Uznaniowy charakter decyzji oznacza, że organy podatkowe mogą, ale nie muszą zastosować wobec podatnika ulgi. Należy zauważyć jednak, ze decyzje wydane w tym trybie nie mogą być jednak dowolne. W doktrynie wskazuje się, że połączenie decyzji uznaniowej z terminami niedookreślonymi, które stanowią podstawę prawną jej wydania powoduje, że organy podatkowe mają bardzo szerokie, wręcz nieograniczone pole do podejmowania rozstrzygnięć (por. B. Dauter, Ulgi
w spłacie zobowiązań podatkowych, w: Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2015).

Pomoc samorządu w Bydgoszczy

Pomoc przedsiębiorcom deklarują również samorządy. Prezydent miasta Bydgoszczy oświadczył, że przedsiębiorcy lub inne podmioty, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o następujące ulgi w podatku od nieruchomości, czynszu najmu za lokal użytkowy oraz za dzierżawę gruntu:
-odroczenie terminu płatności na okres: od 3 do 6 miesięcy
-rozłożenie na raty z terminem płatności ostatniej raty – 15 grudnia 2020 r.
Żeby uzyskać ulgi przedsiębiorca powinien złożyć wniosek z podstawowymi dokumentami:
-Oświadczeniem o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis,
-Formularzem informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis
-Sprawozdaniem finansowym za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów),
-Dokumentami finansowymi za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej,
-Oświadczeniem majątkowym przedsiębiorcy – osoby fizycznej
Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym wraz z wymaganymi załącznikami, prosimy złożyć w formie:
-elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP,
-pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.
Wykaz wszelkich niezbędnych dokumentów i formularzy można znaleźć na stronie:

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/bydgoski-pakiet-pomocy-dla-przedsiebiorcow/

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.