Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Ustawodawca wydłużył termin na złożenie przez przedsiębiorców informacji o cenach transferowych

Piętnastego kwietnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 16 pkt 4 wyżej wskazanej ustawy zmianie ulega art. 31z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zmiana terminu na złożenie informacji o cenach transferowych

Na mocy wyżej wskazanego art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wydłużeniu uległ termin na złożenie informacji o cenach transferowych:
-do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
-o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,

Zmiana terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych, to niejedyna korzystna zmiana dla podatków. Wydłużeniu podlega bowiem również termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z ustawą nowelizującą termin ten wydłuża się:
-do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
-o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Cała treść ustawy zmieniającej dostępna jest pod adresem:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000069401.pdf

Click to access D2021000069401.pdf

Click to access D2021000069401.pdf