Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Ulga termomodernizacyjna- kto i kiedy może z niej skorzystać?

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone  w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych  z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Co ważne z ulgi będą mogły korzystać osoby spełniające powyższe kryteria, które są jednocześnie podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych opłacającymi podatek na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej), według stawki liniowej, lub na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jakie wydatki podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych ulga będzie przysługiwała na wydatki poniesione na:

MATERIAŁY I URZĄDZENIA

-wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
-węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
-kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
-kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
-zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
-kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),
-przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
-materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
-materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
-materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
-pompa ciepła wraz z osprzętem,
-kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
-ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
-stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
-materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

USŁUGI

-audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
-analiza termograficznej budynku,
-dokumentacja projektowa związana z pracami termomodernizacyjnymi,
-wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
-docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów,
-wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych,
-wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
-montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
-montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
-montaż pompy ciepła,
-montaż kolektora słonecznego,
-montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
-montaż instalacji fotowoltaicznej,
-uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
-regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
-demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Jak udokumentować wydatki poniesione na ulgę termomodernizacyjną?

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.
Odliczeniu nie podlegają natomiast wydatki w części, w jakiej zostały:
-sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
-zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika
w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Kiedy będzie można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Wydatki poniesione na ulgę termomodernizacyjną będzie można rozliczyć w deklaracji rocznej za 2019 rok, czyli dopiero w 2020 roku. Należy również zaznaczyć, że z ulgi termomodernizacyjnej nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy ponoszą wcześniej wskazane wydatki w ramach budowy nowego domu. Wydatki te mogą rozliczyć osoby, które ponoszą je w ramach modernizacji budynku już istniejącego. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł. Jeżeli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit dotyczy osobno każdego z małżonków. Oznacza to, że każdy z nich będzie mógł indywidualnie rozliczyć w ramach ulgi kwotę nieprzekraczającą 53 000 zł.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.