Księgowość, prawo, doradztwo, networking

TARCZA ANTYKRYZYSOWA- WSPARCIE Z ZUS. Z CZEGO MOGĄ SKORZYSTAĆ PRZEDSIĘBIORCY?

Od 1 kwietnia 2020 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zwana jako „Tarcza antykryzysowa”. W niniejszym wpisie przedstawiamy Państwu z jakich rozwiązań mogą skorzystać przedsiębiorcy!

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Zwolnienie to dotyczy przedsiębiorców działających przed dniem 1 lutego 2020 r.. Zwolnienie obejmuje składki płacone za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.
Ważne jest to, że ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło

Świadczenie to jest jednorazowe i co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia). Jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

Osoby samozatrudnione rozliczające się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Z ulgi mogą skorzystać wszyscy płatnicy składek. Dotyczy ona składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Możliwość skorzystania z ulgi nie jest uzależniona od tego kiedy płatnik rozpoczął prowadzenie działalności. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. Istotne jest to, że jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie on żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Wszystkie wzory formularzy i wniosków, dzięki którym Przedsiębiorcy skorzystaj z ulg można znaleźć pod adresem:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371