Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Tarcza Antykryzysowa 5.0. zwana również Tarczą Branżową zacznie obowiązywać już od 15 października 2020 roku

Rząd wprowadził nową tarczę antykryzysową zwaną Tarczą 5.0. Nie jest to jednak rozwiązane przewidziane dla wszystkich przedsiębiorców. Jest to tarcza branżowa tylko dla firm świadczących usługi turystyczne, estradowe i wystawiennicze.

Trzy formy wsparcia udzielanego przez ZUS

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Przedsiębiorcy świadczący usługi turystyczne, estradowe i wystawiennicze będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia z ZUS:

-Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność oznaczoną na dzień złożenia wniosku, jako rodzaj przeważającej działalności kodem 79.11.A, 79.90.A (agenci i przewodnicy turystyczni). Ze świadczenia będzie można skorzystać w przypadku agentów turystycznych jeżeli:
-rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.,
-zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
-odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
Prawo do świadczenia postojowego będą mieli przewodnicy turystyczni, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.90.A jeśli:
-zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
-odnotowali przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
-zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 r.,
-działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

-Dodatkowe świadczenie postojowe

O dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, jeśli:
-uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
-wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie).
Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

-Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku

Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (wykaz PKD poniżej), jeśli:
-byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.
-przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
-deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,
-wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.
Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 września 2020 r. pod poz. 1639. Wejdzie w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 15 października br. Od tego dnia będzie można wnioskować o wsparcie z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.