Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Stosowanie indywidualnych stawek amortyzacyjnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych mogą, w niektórych przypadkach dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych stosując indywidualne stawki amortyzacyjne.

Do jakich składników majątku można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji?

Indywidualne stawki amortyzacji można stosować do:
-używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika oraz dla
-przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych.
W świetle przepisów podatkowych środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem:
–dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy,
–dla budynków (lokali) i budowli – były wykorzystywane przez co najmniej 60 miesięcy.

Kiedy środki trwałe uznaje się za ulepszone?

Środki trwałe uznaje się za ulepszone jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowiły co najmniej 20% ich wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz dla środków transportu, w tym samochodów osobowych. Natomiast dla budynków (lokali) i budowli – przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Jaki może być minimalny okres amortyzacji z zastosowaniem indywidualnych stawek?

W przypadku używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika okres amortyzacji nie może być krótszy niż:
–dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych
*24 miesiące–gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25.000 zł,
*36 miesięcy–gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25.000 zł i nie przekracza 50.000 zł,
*60 miesięcy–gdy ich wartość początkowa przekracza 50.000 zł,
–dla środków transportu, w tym samochodów osobowych – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy,
–dla budynków (lokali) i budowli – okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat, z wyjątkiem trwale związanych z gruntem budynków handlowo-usługowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji Środków Trwałych i innych budynków niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji Środków Trwałych trwale związanych z gruntem oraz kiosków towarowych o kubaturze poniżej 500 m3, domków kempingowych i budynków zastępczych, dla których okres amortyzacji nie może być krótszy niż 3 lata.
Dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5% okres amortyzacji nie może być krótszy niż 40 lat pomniejszone o pełną liczbę lat, które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat.
W przypadku przyjętych do używania inwestycji w obcych środkach trwałych obowiązują podobne minimalne okresy.

Od jakiego momentu można dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek ten wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z jego wartością początkową lub w którym postawiono go w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono jego niedobór.
Ponadto należy zaznaczyć, że podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.