Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Składki na pracownicze plany kapitałowe- kto i od kiedy powinien zacząć je wpłacać?

Od 1 lipca 2019 roku pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób są obowiązani do wpłacania składki na tzw. pracownicze plany kapitałowe. Pracownicze Plany Kapitałowe to w pełni prywatny system długoterminowego gromadzenia oszczędności emerytalnych. System ten jest obowiązkowy dla pracodawców, a jednocześnie dobrowolny dla pracowników.

Czy składki na pracownicze plany kapitałowe dotyczą wszystkich pracowników?

Zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych użyte
w ustawie określenia oznaczają- osoby zatrudnione:
a) pracowników, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla oraz młodocianych
w rozumieniu art. 190 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
b)osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
c)członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
d)osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
e)członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,
f) osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego
– podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tych tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).
Powyższe oznacza, że pracowniczymi planami kapitałowymi objęci zostaną pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, pracownicy tymczasowi, tak jak i inne osoby świadczące pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego, gdyż dla celów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych są traktowani jak inni pracownicy tudzież zleceniobiorcy.

Czy składka na pracownicze plany kapitałowe jest obowiązkowa?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Do osoby zatrudnionej stosuje się odpowiednio przepisy art. 183a § 1-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Określony w tych przepisach obowiązek równego traktowania dotyczy osoby zatrudnionej także bez względu na to, czy jest ona czy nie jest uczestnikiem PPK. Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany umowy o prowadzenie PPK. O złożeniu deklaracji, o rezygnacji z PPK, podmiot zatrudniający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia deklaracji, informuje wybraną instytucję finansową. Podmiot zatrudniający nie dokonuje wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację, o rezygnacji począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył powyższą deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi. Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika. Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje ponownie wpłat za uczestnika PPK, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o rezygnacji.
Kiedy pozostali pracodawcy będą mieli obowiązek pobierania składki na PPK?
Aktualnie obowiązek wpłacania składki na pracownicze plany kapitałowe dotyczy przedsiębiorców zatrudniających powyżej 250 osób. W stosunku do pozostałych przedsiębiorców daty rozpoczęcia wpłacania składki na PPK kształtują się następująco:
-przedsiębiorcy zatrudniający od 50 do 249 osób – 1 stycznia 2020 roku,
-przedsiębiorcy zatrudniający od 20 do 49 osób – 1 lipca 2020 roku.
-pozostali przedsiębiorcy- 1 stycznia 2021 roku.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.