Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Rozliczenie PIT- wydatki na zakup leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Rozpoczął się okres składania deklaracji podatkowych za 2019 rok. Niektórym grupom podatników przysługują z tego tytułu dodatkowe ulgi podatkowe. Dotyczą one między innymi zakupu leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W poniższym artykule wskażemy, kto i kiedy będzie mógł skorzystać z tej ulgi.

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup leków?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Powyższe oznacza, że z ulgi rehabilitacyjnej może skorzystać podatnik, który jest osobą niepełnosprawną, lub podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna.

Czy zakup leków w ramach ulgi rehabilitacyjnej jest ograniczony kwotowo?

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 12 podatnik może odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym wydatki na leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Czy suplementy również można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Zagadnieniem dotyczącym możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków na zakup suplementów zajęły się organy podatkowe w wydawanych przez nie interpretacjach przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 lipca 2013 r. nr IPTPB2/415-351/13-4/AK podatnik ma prawo odliczyć wydatki poniesione na nabycie suplementów diety zaleconych przez lekarza specjalistę tylko wtedy gdy suplementy te spełniają cechy „leku” na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej i są dopuszczone do obrotu.

Co jeszcze można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Zgodnie z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Za wydatki, o których mowa w cytowanym wcześniej art. 26 ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione między innymi na:
-adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
-przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
-zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
-zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
-odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
-odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
-opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
-utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
-opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
-opłacenie tłumacza języka migowego,
-kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
-odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
-używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
-odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym,, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.