Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Remont, a ulepszenie środka trwałego. Co jest korzystniejsze podatkowo?

Co należy rozumieć pod pojęciem środek trwały?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
środki trwałe to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
-budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
-maszyny, urządzenia i środki transportu,
-inne przedmioty
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Czym jest remont środków trwałych?
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa czym jest remont. Analizując to zagadnienie należy zatem odnieść się do definicji zawartej w ustawie Prawo budowlane. Zgodnie z tym aktem prawnym, przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Przenosząc powyższą definicję na grunt wszystkich środków trwałych, należy uznać, że remont ma na celu podtrzymanie i odtworzenie pierwotnego stanu technicznego środka trwałego, który nie wpłynie na zmianę jego przeznaczenia lub konstrukcji.

Na czym polega ulepszenie środków trwałych?

Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeżeli suma wydatków poniesionych na ich:
-przebudowę,
-rozbudowę,
-rekonstrukcję,
-adaptację,
-modernizację
w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te spowodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych  środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Różnica między ulepszeniem a remontem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ze wskazanych wcześniej definicji można wywnioskować, że remont środka trwałego ma na celu jego odtworzenie i przywrócenie mu cech, które posiadał w stanie pierwotnym. Ulepszenie natomiast polega na pewnego rodzaju przekształceniu środka trwałego, jego rozbudowie, przebudowie, czy też adaptacji. W interpretacji  indywidualnej z dnia 19.04.2010, sygn. ITPB1/415-56/10/DP, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zauważył, że: „Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.”. Analizując oba zagadnienia pod względem opodatkowania należy zaznaczyć, że w przypadku wydatków związanych z remontem środków trwałych zawsze możemy zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio. Natomiast w przypadku wydatków na ulepszenie zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów może nastąpić tylko do sumy 10 000 zł w danym roku podatkowym. W przypadku, gdy suma wydatków na ulepszenie przekroczy kwotę 10 000 zł, wówczas podatnik nie może zaliczyć ich bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, lecz musi zwiększyć wartość środka trwałego, który został ulepszony. Spowoduje to wydłużenie rozliczenia kosztu, gdyż będzie on zaliczany do koszów uzyskania przychodów w sposób pośredni poprzez odpisy amortyzacyjne.
Jeżeli nie wiesz w jaki sposób rozliczyć inwestycję dokonaną w danym środku trwałym, masz wątpliwości, czy podjęte przez Ciebie czynności stanowiły remont czy ulepszenie -skontaktuj się z naszym doradcami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.