Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Przejęcie długu w zamian za część nieruchomości to odpłatne nabycie

Dnia 18 listopada 2019 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną prawa podatkowego sygnatura: 0115-KDIT2-3.4011.376 .2019.1.KP, w której zgodził się z wnioskodawcą, że otrzymana przez niego połowa domu w zamian za przejęcie ciążącej na nieruchomości hipoteki jest odpłatnym nabyciem i może stanowić koszt uzyskania przychodu.

W zaistniałym w sprawie stanie faktycznym Wnioskodawca wraz z ówczesną małżonką wziął kredyt hipoteczny na budowę domu. Po pewnym czasie Sąd rozwiązał małżeństwo Wnioskodawcy i jego małżonki. Byli małżonkowie zawarli ugodę, na mocy której Wnioskodawca nabył odpłatnie wyłączną własność wybudowanej nieruchomości w zamian za zobowiązanie się do przejęcia wspólnego kredytu hipotecznego do samodzielnej spłaty. W zawartej ugodzie Wnioskodawca zobowiązał się do samodzielnej spłaty kredytu oraz zwolnił byłą żonę od solidarnej odpowiedzialności za spłatę. Oświadczył również, że będzie w stanie przejąć kredyt z innym kredytobiorcą, a była żona stawi się w banku w celu dopełnienia formalności. Była małżonka została zwolniona przez bank z kredytu w drodze zawarcia aneksu do umowy kredytowej. W celu zabezpieczenia wierzytelności, Wnioskodawca przejął kredyt z siostrą. Kredyt był spłacany w całości przez Wnioskodawcę. Również wszelkie środki z kredytu były do dyspozycji Wnioskodawcy. Siostra nie była właścicielem nieruchomości, pomogła jedynie Wnioskodawcy przejąć kredyt od byłej żony. Wnioskodawca samodzielnie kredyt spłacił w 2018 r. W dniu 21 lutego 2018 r. nieruchomość została sprzedana przez Wnioskodawcę za kwotę 368 000 zł. Następnie Wnioskodawca spłacił kredyt hipoteczny wysokości 242 046 zł 38 gr oraz zapłacił prowizję za wcześniejszą spłatę w wysokości 2 % (tj. 4 840 zł 90 gr). Ponadto poniósł on około 20 000 zł kosztów z tytułu odsetek od całego okresu kredytu hipotecznego.

W związku z powyższym Wnioskodawca zapytał czy jest kosztem uzyskania przychodu odpłatne przejęcie długu, tj. w postaci zwolnienia ze zobowiązania solidarnego w zamian za prawo do połowy nieruchomości, jeżeli kwota długu została spłacona przez przejmującego zobowiązanie?

W ocenie Wnioskodawcy odpłatne nabycie nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu stanowi transakcję o charakterze odpłatnym i jako poniesiony wydatek na nabycie nieruchomości będzie mógł on stanowić na podstawie art. 22 ust. 6c u.p.d.o.f. koszt uzyskania przychodów przy sprzedaży tej nieruchomości.

W wydanej interpretacji indywidualnej organ podatkowy wskazał, że: „przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z dokonanej 21 lutego 2018 r. sprzedaży nieruchomości, odnośnie 1/2 udziału, który Wnioskodawca nabył w 2016 r. na podstawie zawartej ugody sądowej, stanowi źródło przychodu stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c, obejmującymi wydatki związane z nabyciem przedmiotowego udziału w nieruchomości. Zatem, przychód ze sprzedaży ww. nieruchomości w części nabytej w 2016 r. Wnioskodawca może pomniejszyć o 1/2 obciążenia kredytowego ciążącego na nieruchomości, które przejął do wyłącznej spłaty, a przypadające na byłą małżonkę, obliczonego według stanu na dzień zawarcia ugody sądowej.”.
Organ podatkowy dodał również, że co do zasady kosztem uzyskania przychodu nie są kwoty wydatkowane na spłatę kredytów zaciągniętych na nabycie nieruchomości. Skoro zaciągnięcie kredytu i uzyskanie pieniędzy od banku nie jest w świetle prawa podatkowego traktowane jako osiągnięcie przez podatnika przychodu do opodatkowania, a tym samym od kwoty kredytu nie płaci się w momencie jego uzyskania podatku dochodowego, to oczywistym jest, że wydatki na spłatę kredytu nie mogą być uznawane za koszt uzyskania przychodu. Jednak w zaistniałym stanie faktycznym mamy tutaj do czynienia z nabyciem udziału w nieruchomości przysługującego byłej żonie Wnioskodawcy w zamian za zwolnienie jej z obowiązku świadczenia na rzecz kredytodawcy. Skoro Wnioskodawca wraz z byłą małżonką zaciągnęli kredyt, w którym byli oboje solidarnie zobowiązani do jego spłaty, obowiązek spłaty kredytu ciążył na byłej żonie Wnioskodawcy w takim samym stopniu jak na Wnioskodawcy. Przeniesienie przez byłą małżonkę własności swojego udziału w nieruchomości nastąpiło w sposób odpłaty, tj. w zamian za zwolnienie z długu jaki na niej ciążył. Zatem wartość jaką miało zwolnienie z długu będzie kosztem nabycia od byłej żony udziału w nieruchomości. Podkreślić jednak należy, że do ustalenia kosztów nabycia, należy wziąć pod uwagę koszty rzeczywiste. Wnioskodawca na dzień nabycia udziału w nieruchomości od byłej żony w ramach zawartej ugody sądowej, powinien ustalić wysokość całego zobowiązania kredytowego jakie pozostało byłym małżonkom do spłaty i jakie Wnioskodawca przejął i tą kwotę podzielić na pół.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.