Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Prawo pracowników do jednakowego wynagrodzenia za tę samą pracę lub za pracę o jednakowej wartości, a poufność wynagrodzeń

Jednakowe wynagrodzenie dla pracowników wykonujących tę samą pracę, lub pracę o jednakowej wartości

Zgodnie z art. 183c paragraf 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Równe traktowanie zatrudnionych pracowników

Na podstawie art. 112 tej samej ustawy, pracownikom przyznaje się równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Ponadto pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wysokość wynagrodzeń jako tajemnica przedsiębiorstwa

Co do zasady wysokość przyznawanych poszczególnym pracownikom wynagrodzeń stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto istotne jest również to, że wynagrodzenie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego stanowi dobro osobiste pracownika. Ujawnienie jego wysokości bez zgody pracownika stanowi naruszenie tego dobra. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie może ujawnić wysokości swojej pensji innym współpracownikom. Takiego pracownika, który opublikował informację o tym ile zarabia nie można również karać za niedochowanie poufności wynagrodzenia.

Podsumowując, co do zasady pracownicy wykonujący taką samą pracę, pracę o jednakowej wartości, a także pracę o porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku powinni mieć identyczne wynagrodzenie. Jednakże wysokość pensji poszczególnych pracowników jest tajemnicą przedsiębiorstwa, co oznacza, że teoretycznie pracownicy nie wiedzą nawzajem o wysokości własnych wynagrodzeń. Wysokość pensji jest dobrem osobistym pracowników i nie może być ujawniana przez osoby trzecie. Dopuszczalne jest jednak ujawnienie wysokości wynagrodzenia przez samego pracownika. Istotne przy tym jest to, że w przypadku dokonania takiego ujawnienia, które miało na celu np. przeciwstawienie się nierównemu traktowaniu pracowników, przedsiębiorca nie ma prawa karać pracownika za niedochowanie poufności swojego wynagrodzenia.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.