Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Podatek od nieruchomości- obowiązki osób prawnych

W odróżnieniu do osób fizycznych, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są do samoobliczenia podatku. Oznacza to, że podatnicy ci składają deklaracje na podatek od nieruchomości oraz dokonują zapłaty wykazanego w nich podatku. Organy podatkowe nie wydają decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.

Jakie obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na osobach prawnych?

W ramach samoobliczenia podatku osoby prawne oraz wyżej wskazane podmioty są obowiązane:
-składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
-odpowiednio skorygować deklaracje, jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, korekta taka powinna nastąpić w terminie 14dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
-wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
W przypadku płatności podatku ustawodawca nie wyłącza stosowania art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Jak wygląda opodatkowanie w przypadku współwłasności nieruchomości osoby fizycznej i osoby prawnej?

Zgonie z art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku, gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.