Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Planowane rozliczanie tzw. spółek nieruchomościowych na nowych zasadach

W jednym z poprzednich wpisów sygnalizowaliśmy o niektórych planowanych zmianach w podatkach dochodowych, które miałyby już obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Więcej na ten temat:
https://concepcion.pl/rzad-zapowiada-rewolucyjne-zmiany-w-opodatkowaniu-spolki-komandytowe-i-jawne-moga-stac-sie-podatnikami-cit/

W tym wpisie skupimy się natomiast na planowanych zmianach dotyczących spółek nieruchomościowych.

Nowa definicja spółki nieruchomościowej

Aktualnie na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za spółkę nieruchomościową uważa się spółkę, której co najmniej 50 proc. wartości rynkowej aktywów stanowią nieruchomości posiadane przez nią bezpośrednio lub pośrednio.
Zgodnie z zaprezentowanym projektem za spółkę nieruchomościową będzie uważać się podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 kolejno bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości.

Opodatkowanie spółek nieruchomościowych

Nowy projekt ustawy przewiduje przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową. Zgodnie z planowanymi zmianami spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane, jest obowiązana wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego, jako płatnik, 19% podatek od dochodu z tego tytułu, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku nieposiadania przez spółkę nieruchomościową informacji o kwocie transakcji, podatek należny ustala się w wysokości 19% wartości rynkowej zbywanych udziałów (akcji), ogółu praw  i obowiązków, tytułu uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze.

Dodatkowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych

Podmioty, które będą podlegać pod nową definicję spółek nieruchomościowych będą musiały dopełnić szeregu obowiązków, które planują dla nich rządzący. Należą do nich między innymi:
-przekazywanie po zakończeniu roku Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o swoich bezpośrednich i pośrednich udziałowcach,
-pełnienie funkcji płatnika w zakresie podatku należnego od zbycia udziałów tej spółki nieruchomościowej – jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji będzie nierezydent,
-w przypadku nierezydentów ustanowienie w Polsce przedstawiciela podatkowego
Niedopełnienie obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego może skutkować nałożeniem na spółkę kary pieniężnej w wysokości do 1 mln złotych.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.