Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać zmiany w zakresie podpisywania sprawozdań finansowych

Od 1 stycznia 2022 roku ma obowiązywać nowelizacja ustawy z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości. Ma ona wprowadzić ułatwienie dla przedstawicieli podmiotów, które są obowiązane składać sprawozdania finansowe. Do tej pory, zgodnie z obecnie obowiązującym art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o Rachunkowości, sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Dotychczas obowiązujące przepisy były utrudnieniem dla podmiotów, które są kierowane przez organy wieloosobowe, bowiem ze względów organizacyjnych miały one problem z realizacją swoich ustawowych obowiązków.

Ułatwienia od 1 stycznia 2022 roku

Zgodnie z art.1 pkt 4 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdanie finansowe podpisują – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu w sposób, o którym mowa w ust. 2b. Odmowa podpisu sprawozdania finansowego wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.”.

Jak wskazano w znowelizowanym art. 52 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, do tego artykułu zostanie dopisany ustęp 2b o następującej treści:
„Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego.”.

Powyższe oznacza, że aby móc podpisać sprawozdanie finansowe w imieniu organu reprezentacyjnego składającego się z kilku członków należy uzyskać od nich oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń.

Należy również zaznaczyć, że zgodnie ze znowelizowanym art. 52 ust. 2e ustawy o Rachunkowości, w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy i jeżeli odmowa podpisu, o której mowa w ust. 2, oświadczenie lub odmowa złożenia oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, zostały sporządzone w postaci papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem, jedna z osób wchodzących w skład tego organu, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.

Stosowanie nowego rozwiązania ma charakter fakultatywny

Jak wskazano w nowym brzmieniu art. 52 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o Rachunkowości „Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu…”. Oznacza to, że wprowadzone ułatwienie nie ma charakteru obligatoryjnego i podmioty składające sprawozdania finansowe nie mają obowiązku z niego korzystać. Jest to istotna informacja zwłaszcza dla podmiotów, które mają już wypracowaną i utrwaloną praktykę związaną z podpisywaniem sprawozdań finansowych.

Pełna treść nowelizacji ustawy dostępna jest pod adresem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002106/O/D20212106.pdf

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.