Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Od 1 stycznia 2020 roku spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna z obowiązkiem posiadania strony internetowej

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, która zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2020 roku na spółki akcyjne i komandytowo akcyjne zostanie nałożony obowiązek posiadania strony internetowej. Ustawa zmieniająca wprowadza do Kodeksu spółek handlowych nową regulację zawartą w art. 5 § 5, która stanowi, że spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Jaki cel niesie za sobą przedmiotowa nowelizacja?

W uzasadnieniu do projektu ustawy prawodawca wskazał, że rozwiązanie to ma służyć przede wszystkim polepszeniu komunikacji z akcjonariuszami spółek oraz zwiększenie ochrony ich praw. Posiadanie strony internetowej przez wyżej wymienione podmiotu będzie miało na celu ograniczenia ryzyka nieinformowania akcjonariuszy o istotnych dla nich sprawach. Dotyczy to przede wszystkim mniejszościowych akcjonariuszy.
Istotny jest jednak fakt, że prowadzenie własnej strony internetowej przez spółkę akcyjną i spółkę komandytowo-akcyjną nie zastąpi wymogu publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jej posiadanie będzie dodatkowym obowiązkiem, czyli będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami.

Jak powinna wyglądać strona internetowa spółki akcyjnej lub spółki komandytowo- akcyjnej?

Dane, które powinny być zawarte na stronie internetowej spółki akcyjnej lub spółki komandytowo- akcyjnej nie zostały bezpośrednio wskazane przez prawodawcę w nowelizacji ustawy. Oznacza to, że w tym zakresie obowiązują dotychczasowe zasady wskazane w Kodeksie spółek handlowych. Mając to na uwadze, należy wskazać, że zgodnie z art. 206 § 1 ustawy pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać:
-firmę spółki, jej siedzibę i adres,
-oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru,
-numer identyfikacji podatkowej (NIP),
-wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.
Ponadto zgodnie z brzemieniem nowej regulacji zawartej w art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej spółki powinny znajdować się ogłoszenia spółek wymagane przez prawo (np. dotyczące planowanych walnych zgromadzeń) oraz ich statuty.

Dematerializacja akcji spółek a posiadanie strony internetowej

Obowiązek posiadania przez wyżej wskazane spółki stron internetowych służących do komunikacji s akcjonariuszami wiąże się bezpośrednio ze zbliżającą się dematerializacją akcji tych spółek (tj. zmianą formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym). Dematerializacja akcji nastąpi z dniem 1 stycznia 2021 roku i ma objąć wszystkie akcje, również te wyemitowane.

Czy za niedopełnienie obowiązku posiadania strony internetowej będą groziły sankcje?

Spółka, która nie posiada strony internetowej albo jej nie aktualizuje na bieżąco, naraża się na daleko idące konsekwencje. Niezamieszczenie na stronie internetowej spółki informacji o planowanym walnym zgromadzeniu lub jej zamieszczenie niezgodnie z wymogami przewidzianymi przez przepisy prawa może stanowić podstawę do zaskarżenia jego uchwał.
Ponadto należy mieć na uwadze, że nieopublikowanie wszystkich niezbędnych informacji lub ogłoszenie zwołania walnego zgromadzenia później niż na 3 tygodnie przed jego terminem, może uzasadniać zaskarżenie uchwał walnego zgromadzenia.
Zamieszczenie na stronie internetowej spółki informacji w sposób nieprawidłowy pociąga za sobą także konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków informacyjnych, tj. podmiotów uprawnionych do reprezentacji spółki. Zgodnie z art. 595 Kodeksu spółek handlowych niedopełnienie ww. obowiązków może skutkować karą grzywny nałożoną przez sąd rejestrowy w wysokości 5 000 zł.
Obowiązek zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego
Nowelizacja ustawy wprowadza również obowiązek zgłoszenia informacji o stronie internetowej spółki akcyjnej oraz komandytowo – akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego. Co do zasady, zgodnie z art. 22 Ustawy o krajowym rejestrze sądowym wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.