Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Nowy termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej powoduje konieczność zapłaty odsetek

Złożenie deklaracji do końca maja 2020 r. równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu

Pierwszego kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 15zzj tej ustawy złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Powyższe oznacza, że złożenie deklaracji podatkowej za 2019 rok pomiędzy 1 a 31 maja 2020 roku jest równoznaczne ze złożeniem czynnego żalu. Czynny żal jest instytucją, która pozwala na uniknięcie konsekwencji karnoskarbowych spowodowanych np. niedostarczeniem deklaracji podatkowej w ustawowym terminie.

Do końca maja możliwe tylko złożenie deklaracji, podatek należy wpłacić do końca kwietnia

Warto zauważyć, że wyrażona w art. 15zzj ustawy antykryzysowej norma prawna dotyczy tylko przesunięcie terminu do złożenia deklaracji rocznej. Zmiana terminu na złożenie deklaracji nie oznacza natomiast zmiany terminu ostatecznej zapłaty podatku, która przypada na ostatni dzień kwietnia. Konstrukcja tego przepisu sprawia bowiem, że skorzystanie z przewidzianej w nim możliwości złożenia zeznania do 31 maja 2020 r. traktowana będzie jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, z tym wyjątkiem, że nie będzie podlegać karze z uwagi na automatyczne zastosowanie wobec podatnika instytucji czynnego żalu.

Co do zasady więc podatnik, który złoży deklarację podatkową za 2019 rok po dniu 30 kwietnia 2020 r. nie będzie podlegał sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym skarbowym. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że mimo braku wyżej wskazanej kary podatnik będzie jednak zmuszony do zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu zapłaty podatku po terminie. Dzieje się tak dlatego, że wyżej cytowany przepis stanowi bowiem wyłącznie o automatycznym wdrożeniu w stosunku do podatnika składającego deklarację podatkową po ustawowym terminie tj. po 30 kwietnia instytucji czynnego żalu, a nie o jakimkolwiek rzeczywistym przesunięciu terminów dla złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Nie zawsze istnieje konieczność zapłaty odsetek za zwłokę

W kontekście powyższych rozważań należy przypomnieć, że zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Aktualnie kwota ta wynosi 8,70 zł.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.