Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Nowy Ład- najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług

Od kilku tygodni regularnie publikujemy informacje dotyczące zmian podatkowych, które są planowane w ramach Nowego Ładu. Do tej pory zajmowaliśmy się podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W niniejszym wpisie omówimy najważniejsze reformy, które są planowane w podatku od towarów i usług.

Grupa VAT

W podatku dochodowym od osób prawnych od jakiegoś czasu funkcjonuje już Podatkowa Grupa Kapitałowa. Na jej rozwiązaniach ma bazować również Grupa VAT, która w ocenie przedstawicieli Ministerstwa Finansów ma stanowić istotne uproszczenie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, co ma się przełożyć na korzyści finansowe.
Aktualnie podatnicy VAT, którzy są powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie rozliczają się w sposób odrębny. W efekcie czynności dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi są dokumentowane fakturami VAT, a każdy z tych podmiotów odrębnie składa plik JPK_VAT, który zawiera w sobie deklarację VAT i ewidencję. Dla rozliczeń między tymi podmiotami stosuje się wymogi tak jak dla podmiotów kompletnie od siebie niezależnych. Obowiązuje więc np. weryfikacja na wykazie podatników, czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności – choć gospodarczo i ekonomicznie podmioty te stanowią jedność.
Wprowadzenie tzw. Grupy VAT ma spowodować, że podmioty wchodzące w jej skład będą mogły rozliczać się wspólnie. Rozwiązanie przewidziane w projekcie ma charakter dobrowolny pozwalając na samodzielną decyzję przedsiębiorstw, co do woli skorzystania z rozwiązania. Co istotne, podczas całego okresu istnienia Grupy VAT zachodzić muszą wszystkie trzy typy powiązań (tj. finansowe, ekonomiczne i organizacyjne). Ponadto dany podmiot może być członkiem tylko jednej Grupy VAT, a sama Grupa VAT nie może być członkiem innej Grupy VAT, co ma uniemożliwić tworzenie wielostopniowych struktur. W trakcie trwania Grupa VAT nie może być rozszerzona o inne podmioty, ani pomniejszona o którykolwiek z podmiotów wchodzących w jej skład.

Wprowadzenie tzw. Porozumienia Inwestycyjnego (PI)

Kolejną nowością proponowaną w ramach Nowego Ładu jest wprowadzenie Porozumienia Inwestycyjnego (PI) zwanego inaczej Interpretacją 590. Ma być to swego rodzaju umowa między inwestorem, a organami podatkowymi, która będzie dotyczyć skutków podatkowych przeprowadzanej w Polsce inwestycji. Według planów ma ona dotyczyć wszystkich podatków, które inwestor musi zapłacić w związku z realizacją inwestycji. Do tej pory w zakresie jednej inwestycji różne organy administracji skarbowej wydawały kilka interpretacji podatkowych. Jak wskazano w projekcie ustawy interpretacja 590 będzie obejmować nie tylko interpretację indywidualną, ale także wiążącą informację stawkową, wiążącą informację akcyzową, opinię zabezpieczającą i uprzednie porozumienie cenowe. Po zawarciu umowy z inwestorem, będzie ona obowiązywała przez 5 lat. Ustawodawca przewiduje możliwość renegocjacji jej treści, które będą skutkować zmianami w porozumieniu, w tym przedłużeniem okresu jego obowiązywania.
Porozumienie inwestycyjne (PI) ma zapewnić inwestorom większą pewność prawa podatkowego oraz pozwoli planować wydatki, co ma spowodować zmniejszenie ryzyka podatkowego.

Opcja opodatkowania VAT usług finansowych

Ministerstwo Finansów proponuje, aby instytucje finansowe miały możliwość wyboru objęcia ich działalności podatkiem od towarów i usług. Możliwość opodatkowania usług finansowych ma zapewnić większą neutralność VAT w sektorze finansowym. Jak wskazuje ustawodawca, opodatkowanie podatkiem VAT usług finansowych da podmiotom świadczącym tego typu usługi prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych ze świadczeniem tych usług. Zgodnie z zasadami podatku od towarów i usług, takie samo prawo do odliczenia podatku naliczonego będzie przysługiwało nabywcom usług finansowych w przypadku, gdy nabywane usługi będą wiązały się z działalnością gospodarczą opodatkowaną VAT.
Istotne jest, że usługi finansowe świadczone klientom detalicznym (osobom niepodlegającym opodatkowaniu) będą nadal obowiązkowo zwolnione z VAT.

Skrócony termin zwrotu VAT

Zgodnie z projektem ustawy wprowadzającym Nowy Ład, w przypadku spełnienia przez podatnika szeregu przesłanek, urząd skarbowy będzie obowiązany dokonać zwrotu podatku VAT w terminie 15 dni. Warunkami, które podatnik musi spełnić łącznie są m.in.:
-udział w płatnościach bezgotówkowych nie mniejszy niż 80%,
-kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy nie przekracza 3000 zł,
-przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących, za każdy okres rozliczeniowy jest nie niższa niż 50 tys. zł,
-podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas,
-3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (tj. Białej liście podatników VAT).

Zgodnie z zapowiedziami rządu ostateczny kształt ustawy wprowadzającej Nowy Ład poznamy w połowie września 2021 roku.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.