Księgowość, prawo, doradztwo, networking

„Nowy Ład”- najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych CZĘŚĆ II- Ulgi w CIT

W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, ustawodawca w Nowym Ładzie skupił się przede wszystkim na ulgach dotyczących innowacji i rozwoju przedsiębiorstw. Zgodnie z zapowiedziami, w niniejszym wpisie przedstawimy Państwu najważniejsze ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych, które są planowane w ramach Nowego Ładu.

Równoczesne korzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz IP BOX

W aktualnym stanie prawnym przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) lub IP Box. Oznacza to, że podatnik komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP BOX, nie ma możliwości korzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R. Zgodnie z zapowiedziami, od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorstwa będą miały możliwość korzystać z nich równocześnie, w ramach tego samego procesu produkcyjnego.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp będzie przeznaczona dla każdego przedsiębiorstwa, które opracowuje nowy, wcześniej nieistniejący na rynku produkt. Z jej tytułu firmy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na jego wytworzenie (nie więcej jednak niż 10% dochodu). Aby ułatwić firmom stosowanie ulgi, ustawodawca zamierza wprowadzić katalog wydatków, które będą mogły być uznane za przydatne do opracowania (produkcji próbnej) prototypu i wprowadzenia go na rynek.

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom odliczenia od dochodu dodatkowych 50% kosztów zakupu robota przemysłowego naśladującego ruch ręki człowieka, wykonującego ruch w kilku osiach, który usprawni produkcję, a także wydatków związanych z jego instalacją, zakupem potrzebnego do jego działania oprogramowania oraz odpowiednim przeszkoleniem pracowników. Oznacza to w praktyce, że podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 150 % wydatków związanych z robotyzacją produkcji.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników będzie przysługiwać przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Warunkiem skorzystania z ulgi będzie zaangażowanie pracownika w działalność B+R, posiadanie przez niego tytułu naukowego lub wybranego tytułu zawodowego. Ponadto czas pracy pracownika przeznaczony na realizację działalności badawczo- rozwojowej musi wynosić co najmniej 50 % w danym miesiącu, w stosunku do ogólnego czasu pracy. Projekt ustawy przewiduje, że podatnik będący płatnikiem, będzie mógł w ramach tej ulgi odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, czy też praw autorskich, koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R, ponieważ poniósł stratę, albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję umożliwi podatnikom dodatkowe odliczenie kosztów uzyskania przychodów, które poniosą, rozszerzając swoje rynki zbytu, w tym zagraniczne. Wydatki na ekspansję biznesu będą mogły zostać odliczone 2 razy. W pierwszej kolejności jako koszty uzyskania przychodów, drugi raz natomiast już w ramach ulgi – przy czym dla celów proponowanej ulgi odliczeniu może podlegać 1 mln zł. Warunkiem jest jednak wzrost sprzedaży danego towaru o 30% w ciągu dwóch lat. Ulga ta ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują wyzwanie związane z ekspansją na rynki zagraniczne.

Ulga na Pierwszą Ofertę Publiczną (IPO) i Venture Capital

Projekt ustawy przewiduje również rozwiązania, które mają na celu wprowadzenie odliczeń podatkowych związanych z kosztami poniesionymi z „wejściem na giełdę” tj. Pierwszą Ofertą Publiczną, o której mowa w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ulga ta przewiduje
-uwzględnienie w rachunku podatkowym 150% wydatków bezpośrednio związanych z wejściem na giełdę (na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz na opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych prawem);
-odliczenie dodatkowych 50% wydatków na usługi doradcze, prawne i finansowe, bezpośrednio związane z emisją (max. 50 tys. zł bez VAT).
W przypadku inwestora indywidualnego ulga przewiduje zniesienie obowiązku zapłaty podatku od zysku ze sprzedaży akcji kupionych w ramach IPO, pod warunkiem zachowania ich przez okres 3 lat (tzw. ulga Venture Capital).

Ulga na konsolidację

Ulga ta będzie dotyczyć podatników nabywających udziały (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach zagranicznych. Podatnik ponoszący tzw. „kwalifikowane wydatki” na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub akcyjnej), miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Maksymalna wielkość pomniejszenia nie mogłaby w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 złotych. „Kwalifikowanymi wydatkami” mogłyby być m.in. wydatki na obsługę prawną transakcji nabycia udziałów lub akcji, w tym na ich wycenę, odsetki, podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz opłaty notarialne, sądowe i skarbowe. Odliczeniu nie podlegałaby natomiast cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego związanego z takim nabyciem.

Podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi na konsolidację jeżeli:
-spółka której udziały (akcje) byłyby przez podatnika nabywane byłaby osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,
-główny przedmiot działalności takiej spółki kapitałowej byłby tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (działalność takiej spółki nie byłaby działalnością finansową).

W następnym tygodniu przedstawimy Państwu proponowane w ramach Nowego Ładu ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ulgi uniwersalne dla obu podatków dochodowych tj. m.in. ulgę na terminal płatniczy oraz ulgę prowzrostową.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.