Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone wraz z rozpoczęciem 2020 roku

Rozpoczęcie nowego roku jak zwykle niesie za sobą wprowadzenie zmian w prawie podatkowym. W dzisiejszym artykule zajmiemy się zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały wprowadzone od 1 stycznia 2020 roku.

Nowy limit przychodów dla małego podatnika

Jak było?
Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych limit przychodów ze sprzedaży (brutto) definiujący małego podatnika wynosił 1 200 000 euro.

Jak jest?

Aktualnie kwota 1 200 000 euro wzrosła do 2 000 000 euro.

Unormowania sytuacji podatników pośredniczących w przekazywaniu należności w kontekście tzw. Białej listy

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych w art. 14 ust. 2h u.p.d.o.f. wskazuje, że w przypadku, gdy podatnik, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, dokona zapłaty tej należności przelewem na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów zwanym białą listą podatników, ustala się u niego przychód w wysokości, w jakiej płatność została dokonana na rachunek inny niż zawarty w wykazie podmiotów.
Natomiast na podstawie art. 14 ust. 2i u.p.d.o.f. takiego przychodu się nie ustala, gdy płatność nie przekracza 15 000 zł lub równowartości tej kwoty lub stroną transakcji nie jest inny przedsiębiorca oraz, gdy podatnik złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Wyższe koszty pracownicze
Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty pracownicze obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. kształtują się następująco:

Okres od 1.01.2020
Miesięczne- osoby pracujące na jeden etat,  miejscowi. 250 zł
Miesięczne- osoby pracujące na jeden etat, dojeżdżające do pracy  z innej miejscowości 300 zł
Roczne- osoby pracujące na więcej niż jeden etat,
miejscowi.
4 500 zł
Roczne- osoby pracujące na więcej niż jeden etat, dojeżdżające do pracy z innej miejscowości. 5 400 zł

Biała lista podatników oraz split payment a koszty uzyskania przychodów

Jak było?

Artykuł. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. regulowały jedynie, że podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w części, w której płatność dotycząca transakcji przekraczającej 15 000 zł lub jej równowartość dokonana została bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jak jest?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22p ust. 1 u.p.d.o.f. podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców:
1) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub
2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, lub
3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a tej ustawy.
Zgodnie z ustępem 2 tego artykułu w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w tej części:
1)zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2)w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Nowa skala podatkowa

Skala podatkowa 2019 rok Skala podatkowa 2020 rok
Podstawa obliczenia podatku (zł) Podatek wynosi Podstawa obliczenia podatku (zł) Podatek wynosi
ponad do ponad do
85 528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 85 528 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 85 528 4 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR
Jak było?

Do 31.12.2019 r. obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jak jest?

Od 1.01.2020 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.