Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Najważniejsze zmiany podatkowe od 2021 roku. Część II- CIT

Kontynuując nasz cykl w zakresie zmian podatkowych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku, w niniejszym wpisie zajmiemy się podatkiem dochodowym od osób prawnych.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA I JAWNA PODATNIKAMI CIT

Jest:
Spółka komandytowa i jawna nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Będzie:
Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej spółka komandytowa może zdecydować o tym, że uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych od 1 maja 2021 roku.
W przypadku spółek jawnych będą one podlegały podatkowi dochodowemu od osób prawnych, jeżeli ich wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego do właściwego urzędu skarbowego informacji o podmiotach posiadających prawa do udziału w zysku tych spółek lub aktualizacji takiej informacji w odpowiednim terminie.

ZWIĘKSZENIE LIMITU PRZYCHODÓW DLA PODATNIKÓW CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z 9% STAWKI PODATKU

Jest:
Aktualny limit przychodów uprawniających do skorzystania z obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,2 mln euro.
Będzie:
Zwiększenie do 2 mln euro limitu przychodów uprawniających do stosowania 9% stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

ZMIENIONA DEFINICJA SPÓŁKI

Jest:
Definicja spółki nie obejmuje spółek komandytowych i jawnych.
Będzie:
Definicja spółki zostanie rozszerzona do spółki komandytowe i spółki jawne.

SPÓŁKA NIERUCHOMOŚCIOWA

Jest:
Brak szczegółowych uregulowań dotyczących spółek nieruchomościowych.
Będzie:
Wprowadzenie definicji spółki nieruchomościowej. Wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP przez nierezydentów uważa się również dochody (przychody) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej. Spółka nieruchomościowa będzie miała obowiązek zapłaty zaliczki na podatek w wysokości 19% jako płatnik w związku ze zbyciem przez nierezydenta udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze w takiej spółce. Ustawodawca ponadto nadkłada na spółki nieruchomościowe dodatkowe obowiązki, o których mowa w art. 27 ust. 1e-1g i art. 27b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

ESTOŃSKI CIT

Jest:
Brak regulacji odnoszących się do tzw. Estońskiego CIT-u.
Będzie:
Nowelizacja przewiduje przesunięcie momentu zapłaty podatku dochodowego od na moment dystrybucji zysku przez spółkę kapitałową np. w formie dywidendy wypłaconej wspólnikom. Całość regulacji dotyczących Estońskiego CIT-u została umiejscowiona w nowododanym Rozdziale 6b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA STRAT PODMIOTÓW PRZEJMOWANYCH

Jest:
Obecnie istnieje ograniczenie, zgodnie z którym nie ma możliwości
rozliczania strat przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę.
Będzie:
Ograniczenie, które już istnieje zostanie poszerzone w ten sposób, że przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się strat podatnika, jeśli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:
a) zmianie uległ przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności lub
b) co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.

KOLEJNE WYŁĄCZENIA Z KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Jest:
Brak wyłączeń dotyczących dodatkowych opłat o charakterze sankcyjnym, o których mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym oraz w art. 92 ust. 21 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Będzie:
Za koszty uzyskania przychodów nie będą uznawane między innymi dodatkowe opłaty z tytułu wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem: cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, kofeiny lub tauryny. Ponadto do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ze względu na jej sankcyjny charakter.

OGRANICZENIE PODWYŻSZANIA I OBNIŻANIA STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Jest:
Brak ograniczenia w stosowaniu przepisów o podwyższaniu i obniżaniu stawek amortyzacyjnych dotyczącego działalności zwolnionej.
Będzie:
Ustawodawca wprowadza ograniczenie w stosowaniu przepisów o podwyższaniu i obniżaniu stawek amortyzacyjnych do środków trwałych wykorzystywanych do działalności zwolnionej z opodatkowania. Przepisy stosuje się do majątku firmy, który został wprowadzony do ewidencji po dniu 31 grudnia 2020 roku.

DOPRECYZOWANIE DEFINICJI UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Jest:
Brak regulacji o konieczności wykorzystywania środków trwałych przez podmiot inny niż podatnik, aby móc uznać je za używane.
Będzie:
Środki trwałe spełniają definicję używanych, jeśli przez określony czas były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik.

INFORMOWANIE O PRZYJĘTEJ STRATEGII PODATKOWEJ

Jest:
Brak obowiązku informowania o przyjętej strategii podatkowej.
Będzie:
Podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy realizujący przychody powyżej 50 mln euro mają obowiązek sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, regulując warunki i zasady w tym zakresie. Ustawodawca unormował również jakie informacje powinny być przekazywane w komunikacie dotyczącym realizowanej strategii podatkowej.

ZWONIENIE Z OPODATKOWANIA KOMANDYTARIUSZY

Jest:
Brak zwolnienia.
Będzie:
Ustawodawca wprowadza zwolnienie od opodatkowania 50% przychodów komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej (maksymalnie 60 tys. zł rocznie, liczone odrębnie dla każdej spółki komandytowej, w której jest komandytariuszem). Wraz ze zwolnieniem wprowadzono również ograniczenia jego stosowania zawarte w art. 22 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.