Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Najważniejsze zmiany podatkowe od 2021 roku. Część I- PIT

Nowy rok kalendarzowy zazwyczaj oznacza też nowy rok podatkowy. Tradycyjnie już ustawodawca wprowadził wiele zmian w zakresie podatków. W naszym najnowszym cyklu skupimy się na najistotniejszych zamianach podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. W pierwszej części przeanalizujemy nowe regulacje, które zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

ULGA ABOLICYJNA

Jest:
Brak ograniczenia kwotowego w stosowaniu odliczenia.
Będzie:
Limit wysokości ulgi abolicyjnej do kwoty 1360 zł. Limitu nie stosuje się do dochodów osiąganych ze źródeł dochodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

ROZSZERZENIE KATALOGU ŹRÓDEŁ DOCHODÓW ZWOLNIONYCH W PRZYPADKU PODATNIKÓW, KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI 26. ROKU ŻYCIA

Jest:
Zwolnienie dotyczy tylko przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia.
Będzie:
Zwolnieniem zostaną objęte również przychody do I progu podatkowego z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z 17.07.2009 r. o praktykach absolwenckich, oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe.

OGRANICZENIE PODWYŻSZANIA I OBNIŻANIA STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Jest:
Brak ograniczenia w stosowaniu przepisów o podwyższaniu i obniżaniu stawek amortyzacyjnych dotyczącego działalności zwolnionej, opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji.
Będzie:
Ustawodawca wprowadza ograniczenie w stosowaniu przepisów o podwyższaniu i obniżaniu stawek amortyzacyjnych do środków trwałych wykorzystywanych do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, o którym mowa w ustawie z 6.07.2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Przepisy stosuje się do majątku firmy, który został wprowadzony do ewidencji po dniu 31 grudnia 2020 roku.

DOPRECYZOWANIE DEFINICJI UŻYWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Jest:
Brak regulacji o konieczności wykorzystywania środków trwałych przez podmiot inny niż podatnik, aby móc uznać je za używane.
Będzie:
Środki trwałe spełniają definicję używanych, jeśli przez określony czas były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik.

KOLEJNE WYŁĄCZENIA Z KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Jest:
Brak wyłączeń dotyczących dodatkowych opłat o charakterze sankcyjnym, o których mowa w art. 12i ust. 1 ustawy z 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym oraz w art. 92 ust. 21 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Będzie:
Za koszty uzyskania przychodów nie będą uznawane między innymi dodatkowe opłaty z tytułu wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem: cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, kofeiny lub tauryny. Ponadto do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć dodatkowej opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 21 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ze względu na jej sankcyjny charakter.

ULGA NA ZŁE DŁUGI- DOPRECYZOWANIE KWESTII ZALICZEK

Jest:
Zgodnie ze art. 44 ust. 17 u.p.d.o.f. ulga na złe długi może być stosowana do zaliczek, o których mowa w art. 44 ust. 3, 3a, 3c i 3d u.p.d.o.f.
Będzie:
Doprecyzowanie, że przepisy dotyczące zmniejszenia albo zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku nieregulowania należności wynikających z transakcji handlowych mają zastosowanie zarówno do zaliczek miesięcznych, jak i kwartalnych.

ZMIANA DEFINICJI SPÓŁKI

Jest:
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w słowniczku pod pojęciem „spółka” nie definiowała spółek komandytowych i jawnych.
Będzie:
W związku z opodatkowaniem spółek komandytowych i jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych rozszerzono definicję spółki dodając do niej spółkę komandytową i jawną.

ZWONIENIE Z OPODATKOWANIA KOMANDYTARIUSZY

Jest:
Brak regulacji.
Będzie:
Ustawodawca wprowadza zwolnienie od opodatkowania 50% przychodów komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej (maksymalnie 60 tys. zł rocznie, liczone odrębnie dla każdej spółki komandytowej, w której jest komandytariuszem). Wraz ze zwolnieniem wprowadzono również ograniczenia jego stosowania zawarte w art. 21 ust. 40 u.p.d.o.f..

SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWE

Jest:
Brak regulacji w zakresie spółek nieruchomościowych.
Będzie:
Za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP przez nierezydentów uważa się również dochody (przychody) z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej. Dodanie art. 5a pkt 49 u.p.d.o.f. definiującego pojęcie spółki nieruchomościowej. Wprowadzenie obowiązku zapłaty zaliczki na podatek w wysokości 19% przez spółkę nieruchomościową jako płatnika w związku ze zbyciem przez nierezydenta udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze w takiej spółce. Wprowadzenie obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego w przypadku zobowiązań ciążących na spółkach nieruchomościowych, regulując warunki i zasady w tym zakresie. Ustanowienie obowiązku przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających w takich spółkach odpowiednią wysokość praw głosu, ogółu praw i obowiązków albo ogólnej liczny tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze określonej tymi przepisami informacji.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.