Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych- sposób i termin zwrotu

Sezon rozliczania rocznych deklaracji podatkowych trwa w najlepsze. Przypominamy, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek złożyć deklarację podatkową za 2019 rok do 30 kwietnia 2020 roku. Formy oraz terminy zwrotu podatku w polskim prawie podatkowym regulują przepisy Ordynacji Podatkowej.

W jakiej formie zwracany jest podatek?

Zgodnie z art. 77b § 1 Ordynacji Podatkowej zwrot nadpłaty następuje:
-w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wyłącznie na ten rachunek wskazany przez podatnika, płatnika lub inkasenta,
-w przypadku gdy podatnik, płatnik lub inkasent nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika, płatnika lub inkasenta albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik, płatnik lub inkasent zażądają zwrotu nadpłaty
w kasie.
Powyższe oznacza, że zwrot nadpłaty może nastąpić w postaci przelewu na konto bankowe podatnika, za pomocą przekazu pocztowego lub w kasie.

W jakim terminie podatnik może spodziewać się zwrotu podatku?

W związku z tym, że podatnicy obecnie posiadają szerokie możliwości jeżeli chodzi o składanie deklaracji podatkowych, terminy związane ze zwrotem podatku różnią się w zależności od sposobu złożenia deklaracji. Co do zasady deklarację można złożyć osobiście w siedzibie organu podatkowego, wysyłając zeznanie podatkowe pocztą lub wysyłając je w formie elektronicznej. W zależności od formy złożenia zeznania podatkowego terminy na zwrot nadpłaty różnią się.
Na podstawie art. 77 § 1 pkt 5 i 5a Ordynacji podatkowej nadpłata podlega zwrotowi w terminie:
-3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji (w formie papierowej),
-45 dni od dnia złożenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
Powyższe oznacza, że szybciej mogą spodziewać się zwrotu nadpłaty podatnicy składający swoje roczne zeznania podatkowe w formie elektronicznej.

Zwrot niesłusznie otrzymanej nadpłaty

Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej zwrotowi bez wezwania organu podatkowego podlega uprzednio zwrócona przez organ podatkowy lub zaliczona na poczet zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę albo bieżących zobowiązań podatkowych, wraz z oprocentowaniem nadpłata lub zwrot podatku wykazane nienależnie lub w wysokości większej od należnej, ujęte w deklaracji lub we wniosku o zwrot podatku.
Powyższe oznacza, że podatnik, który otrzymał nienależnie zwrot nadpłaty podatku, lub gdy otrzymał go w kwocie wyższej niż powinien ma obowiązek zwrócić nienależną część nadpłaty bez wezwania organu podatkowego. Co istotne, podatnik musi oddać niesłusznie otrzymaną kwotę wraz
z odsetkami za zwłokę, gdyż nienależnie otrzymaną nadpłatę organy podatkowe traktują jak zaległość podatkową. Odsetki nalicza się od dnia, w którym urząd skarbowy zwrócił nienależną nadpłatę do dnia wpłaty równowartości tej nadpłaty. Warto zaznaczyć, że podatnik nie ma obowiązku wpłacać odsetek, których wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.