Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę na dodatkowe świadczenia pracownicze

Co do zasady Kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Zakup pakietów w zakresie prywatnej opieki medycznej, czy też karnetów na siłownię lub basen może stanowić dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodów jako koszt pośredni.

Prywatna opieka medyczna jako koszt uzyskania przychodów

Co do zasady kosztami uzyskania przychodów są m.in. tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Koszty pracownicze mogą również obejmować wydatki ponoszone na zakup pakietów medycznych na rzecz pracowników, ponieważ są związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością.

Za „koszty pracownicze” można uznać również wydatki dotyczące zakupu pakietów medycznych dla członków rodzin pracowników. Świadczenie to bowiem jest związane ze stosunkiem pracy łączącym pracownika z pracodawcą. Wydatki na zakup pakietów medycznych dla pracowników oraz członków ich rodzin pracodawca ponosi w trosce o swoich pracowników i ich rodziny. W istocie wpływa to na zwiększenie motywacji pracowników do pracy, gdyż pakiety wpływają na lojalność wobec pracodawcy i tym samym budują wizerunek pracodawcy, jako dbającego nie tylko o swoich pracowników, ale również o członków rodzin swoich pracowników. To z kolei skutkuje wyższą efektywnością oraz rzutuje na zmniejszenie fluktuacji pracowników.

Ponadto zapewnienie możliwości nieodpłatnego korzystania z dodatkowych pakietów medycznych pozwala także na pozyskanie najlepszych fachowców. Jest to narzędzie, które przedsiębiorca wykorzystuje by zachęcić fachowców do aplikowania do pracy u podatnika. Wysoko wykwalifikowana kadra stanowi istotny element budowania przewagi konkurencyjnej, co w konsekwencji, może wpływać na wysokość osiąganych przez przedsiębiorcę przychodów.

Warto również wskazać, że taka inwestycja przekłada się na zmniejszenie absencji pracowników z powodu chorób poprzez zapewnienie im profilaktyki zdrowotnej, a także ułatwienie dostępu do specjalistycznego leczenia, przez co nie muszą zwalniać się z pracy na kilka godzin, aby skorzystać ze świadczeń finansowanych z NFZ. Jest to także sposób na motywowanie pracowników i związanie ich z danym pracodawcą. Przedmiotowe wydatki stanowią zatem przejaw i wyraz starań pracodawcy o stan zdrowia, kondycję fizyczną i samopoczucie pracowników oraz ich najbliższych osób. Pakiet medyczny finansowany przez pracodawcę stanowi przychód pracowniczy z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Przychód ten powstaje u pracownika z chwilą otrzymania uprawnień do korzystania z tych usług.

Karnet na siłownię jako koszt uzyskania przychodów

Organy podatkowe zgadzają się z podatnikami, że zakup karnetów sportowych dla pracowników ma na celu stworzenie dobrej atmosfery w pracy, poprawę komunikacji i kontaktów pomiędzy pracownikami, zwiększenie integracji pracowników i integracji pracowników z pracodawcą. Te czynniki przekładać się będą na zwiększenie efektywności pracy pracowników pracujących w zespołach czy też przy projektach, w których dopiero wkład wszystkich pracowników przynosi wymierne efekty. Powyższe wpływa natomiast na wysokość osiąganych przez przedsiębiorcę przychodów. Wartość kart MultiSport sfinansowana przez pracodawcę stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Jednak w zależności od sposobu sfinansowania zakupu różne są skutki w podatku dochodowym przekazania kart.

Przychód pracowniczy z tego tytułu pod pewnymi warunkami może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jest to możliwe w sytuacji, gdy wartość przychodu z tytułu otrzymanej karty MultiSport oraz pozostałych świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych w tym zakresie przez pracownika w danym roku podatkowym nie przekracza kwoty 380 zł oraz gdy świadczenie to zostało w całości pokryte ze środków ZFŚS bądź funduszy związków zawodowych. Natomiast w sytuacji, gdy zakup kart MultiSport zostanie sfinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, to z tytułu tego świadczenia konieczne jest naliczenie podatku dochodowego. Wówczas przychód ten pracodawca dolicza do pozostałych składników wynagrodzenia za pracę i pobiera z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy.

Finansowanie przez pracodawcę dodatkowego ubezpieczenia jako koszt uzyskania przychodu

Wartość składek na dodatkowe ubezpieczenie grupowe pracowników w części opłacanej przez pracodawcę stanowi dla pracodawcy koszt podstawowej działalności operacyjnej. Jeżeli z polisy ubezpieczeniowej wynika, że uprawnionym do otrzymania świadczenia z tytułu ubezpieczenia jest pracownik, to składki na ubezpieczenie grupowe pracownika zapłacone przez pracodawcę stanowią dla pracownika przychód ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Przychód ten powstaje w dacie zapłaty składki ubezpieczeniowej, a pracodawca ma obowiązek doliczyć go do wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w danym miesiącu i od łącznej kwoty obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Kwota składek zapłaconych przez zakład pracy wchodzi również do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W sytuacji gdy uprawnionym do otrzymania świadczeń wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia jest pracodawca, opłacana przez zakład pracy część składki na ubezpieczenie grupowe nie będzie stanowiła dla pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ta część składki nie będzie także wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

W przypadku, gdy pracodawca będzie finansował powyższe wydatki częściowo będą one stanowiły koszt uzyskania przychodów w części finansowanej przez pracodawcę.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.