Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Ministerstwo Finansów wydłuża termin na złożenie CIT za 2020 rok i zapłatę podatku

Mając na uwadze fakt, że nadal trwa pandemia COVID-19, Ministerstwo Finansów postanowiło, podobnie jak w zeszłym roku wydłużyć termin na złożenie deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych oraz zapłatę wynikającego z niej podatku.

Cel rozporządzenia

Jak wskazano w uzasadnieniu do tej regulacji „W aktualnej sytuacji obowiązywania stanu epidemii zasadne jest wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2021 r. Projektowana zmiana znajdzie zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.”.

Do kiedy zostaje wydłużony termin na złożenie deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych i zapłaty podatku?

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedłuża się do dnia 30 czerwca 2021 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do:
-złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.,
-wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Kto jeszcze skorzysta w prawa do wydłużonego terminu na złożenie CIT?

Jak można przeczytać w § 2 wyżej wymienionego projektu Rozporządzenia, przedłuża się do dnia 30 czerwca 2021 r. termin do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku, o którym mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 roku.