Księgowość, prawo, doradztwo, networking

MAŁY ZUS PLUS-czym jest i kogo dotyczy?

Już 1 lutego 2020 roku ruszył MAŁY ZUS PLUS inaczej nazywany jako „mała działalność gospodarcza plus”. Jest to nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy ze względu na przekroczenie limitu dochodów nie mogli skorzystać z Małego ZUSu. Dzięki programowi MAŁY ZUS PLUS przedsiębiorca będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od jego dochodów z działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać z MAŁEGO ZUSU PLUS?

MAŁY ZUS PLUS adresowany jest tylko do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem przedsiębiorców korzystających z tzw. ulgi na start. Ponadto, prawo do korzystania z MAŁY ZUS PLUS jest ograniczone tylko do tych przedsiębiorców, których roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 000,00 zł. W przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego limit ten jest liczony proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadził w 2019 roku pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kiedy przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z programu MAŁY ZUS PLUS?

Wyżej wskazane ograniczenie kwotowe to niejedyne obostrzenie, które wyłącza możliwość skorzystania z MAŁEGO ZUS PLUS. Do MAŁEGO ZUSU PLUS zgodnie z art. 18c ust. 11 ustawy o Systemie ubezpieczeń społecznych- dalej u.s.u.s. nie będą miały prawa również osoby, które:
-w poprzednim roku kalendarzowym opłacały zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
-spełniają warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach określonych w art. 18a u.s.u.s.,
-w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;
-w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły inną pozarolniczą działalność niż pozarolnicza działalność gospodarcza, tj. pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2–5 u.s.u.s.,
-wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
-korzystały z MAŁEGO ZUS PLUS przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym zainteresowany korzystał z MAŁEGO ZUS PLUS (w tym przed 1.01.2020 r. korzystał z MAŁEGO ZUS) lub prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy).

Co zrobić aby skorzystać z MAŁEGO ZUSU PLUS?

Przedsiębiorca, który spełnia warunki do skorzystania z programu MAŁY ZUS PLUS w celu skorzystania z tej preferencyjnej formy opłacania składek musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia. Aby to zrobić, należy w pierwszej kolejności wyrejestrować się z ubezpieczeń przy wykorzystaniu formularza ZUS ZWUA z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, a następnie zgłosić się do tych ubezpieczeń przy wykorzystaniu formularza ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla przedsiębiorcy korzystającego z MAŁEGO ZUSU PLUS.
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną lub wznowią działalność gospodarczą później niż 22 lutego 2020 r., zgłoszenia do ZUS powinni dokonać w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia lub wznowienia działalności gospodarczej. Zasada ta dotyczy również przedsiębiorców, którzy warunki do skorzystania z preferencji spełnią po dniu 20 lutego 2020 roku.
Ważne jest również to, że przedsiębiorca chcący skorzystać z MAŁEGO ZUSU PLUS ma obowiązek przekazać do ZUS informację o formach opodatkowania obowiązujących w poprzednim roku kalendarzowym, o rocznym przychodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej i rocznym dochodzie z tej działalności uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, w tym o przychodzie i dochodzie uzyskanych w okresie obowiązywania danej formy opodatkowania, oraz o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalonej na dany rok kalendarzowy.

Czy MAŁY ZUS PLUS dotyczy też składki zdrowotnej?

Zmiany, które weszły w życie od 1 lutego 2020 r. w zakresie MAŁY ZUS PLUS nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki te przedsiębiorca opłaca od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Składka zdrowotna płatna jest w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca pobrał zasiłek.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, zapraszamy do konsultacji z naszymi ekspertami, którzy udzielą informacji na wszelkie Państwa pytania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.