Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Łączne opodatkowanie małżonków oraz opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

Co do zasady małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez siebie dochodów. Pod pewnymi warunkami mogą oni jednak skorzystać z formy wspólnego rozliczenia podatku dochodowego. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać małżonkowie:
-między którymi przez cały rok podatkowy istniała wspólność majątkowa,
-pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy,
-złożyli wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym.

Co istotne wniosek o łączne opodatkowanie może również złożyć wdowiec lub wdowa, jeżeli:
-zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
-pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
Po spełnieniu wyżej wskazanych warunków małżonkowie mogą być łącznie opodatkowaniu od sumy swoich dochodów po wcześniejszym odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków kwot wskazanych w art. 26 i art. 26e i 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto należy zaznaczyć, że łączne opodatkowanie małżonków może wystąpić również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym:
-nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany według skali podatkowej,
-osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku.

Z łącznego opodatkowania mogą skorzystać również małżonkowie, którzy mają miejsce zamieszkania do celów podatkowych w państwie innym niż Polska państwie Unii Europejskiej (UE), innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, oraz gdy jeden z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie UE, EOG lub Szwajcarii, pod warunkiem, że osiągnęli podlegające opodatkowaniu w Polsce przychody w wysokości co najmniej75 % całkowitego przychodu osiągniętego przez oboje małżonków w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

W przypadku łącznego opodatkowania małżonków podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od polowy łącznych dochodów małżonków.

Łączne opodatkowanie małżonków- wymogi formalne wniosku o łączne opodatkowanie, termin na jego złożenie

Oświadczenie w sprawie łącznego opodatkowania może zostać wyrażone przez jednego z małżonków. Oświadczenie takie jest składane w deklaracji PIT w formie pisemnej, co oznacza, że nie ma potrzeby składania osobnego oświadczenia. Oświadczenie o łącznym opodatkowaniu małżonków składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
Jeszcze w 2018 roku obowiązywała zasada, zgodnie z którą łączny sposób opodatkowania małżonków nie miało zastosowania do podatników, którzy wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym złożą po terminie tj. po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W obecnym stanie prawnym obowiązującym od 2019 roku zasada ta została uchylona. Oznacza to, że podatnicy, którzy spóźnią się ze złożeniem oświadczenia o łącznym opodatkowaniu nadal będą mogli z niego skorzystać.

Opodatkowanie dochodów małoletniego dziecka łącznie z dochodami rodziców

Dochody małoletniego dziecka własnego lub przysposobionego (z wyjątkiem ich dochodów z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu w Polsce) dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Zasady tej nie stosuje się jednak do małżonków, w stosunku do których orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów.

Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dziecko

Rodzic lub opiekun prawny będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą będącą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich, lub odbywa karę pozbawienia wolności, podlega obowiązkowi podatkowemu i w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
-małoletnie,
-bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
-do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (m. in. odpłatne zbycie papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem renty rodzinnej
-podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie.

Sytuacje, w których wspólne opodatkowanie nie może mieć zastosowania

Do powyżej wskazanych sposobów rozliczeń podatkowych tj. wspólnie z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dziecko nie mają zastosowania, w momencie, gdy w stosunku do co najmniej jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dziecko do jej dziecka mają zastosowanie przepisy o:
-podatku liniowym,
-ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
-karcie podatkowej,
-ustawy o podatku tonażowym,
-ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.