Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kto i kiedy może wybrać taką formę zapłaty?

Co do zasady podatnicy są obowiązani wpłacać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z art. 44 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy mogą nie wpłacać zaliczki jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych

Podatnicy posiadający status tak zwanych małych podatników mogą wpłacać kwartalne zaliczki na podatek. Zgodnie z art. 5a pkt 20 ilekroć w ustawie jest mowa o małym podatniku – oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Oznacza to, że w 2020 roku małym podatnikiem jest przedsiębiorca, u którego wartość przychodu w 2019 roku nie przekroczyła kwoty 8 747 000 zł.
Ponadto oprócz małych podatników kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych mogą wpłacać również osoby, które dopiero rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej. Przez podatnika rozpoczynającego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się osobę, która w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie trzech lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, o ile między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

W jaki sposób zawiadomić organ podatkowy o wyborze kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 44 ust. 3i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
o wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w sposób kwartalny podatnicy informują w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-36L składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek. Powyższe oznacza, że zgłoszenie zmiany częstotliwości rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych dokonywane jest w składanym zeznaniu za rok,
w którym zastosowano zmianę.

W jakich terminach należy regulować kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zaliczki na podatek dochodowy rozliczane kwartalnie podlegają wpłacie w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale – gdy dzień ten przypada w weekend lub święto, termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy następujący po 20. Oznacza to, ze co do zasady zaliczki kwartalne wpłaca się w następujących terminach:
I kwartał – do 20 kwietnia,
II kwartał- do 20 lipca,
III kwartał- do 20 października,
IV kwartał roku – do 20 stycznia.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.