Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kontrola podatkowa- wszystko co powinieneś wiedzieć

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

-Kontrola podatkowa co do zasady powinna odbyć się po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy o planowanej kontroli.
-Kontrola może odbyć się pomiędzy 7, a 30 dniem od dnia doręczenia przedsiębiorcy zawiadomienia o planowanej kontroli podatkowej. Ważne jest, że na wniosek kontrolowanego, kontrola podatkowa może odbyć się przed upływem 7 dni. Należy ponadto zaznaczyć, że organ podatkowy nie może wszcząć kontroli po upływie 30 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia. Po upływie tego terminu organ podatkowy, który chce wszcząć procedurę dotyczącą kontroli podatkowej musi wysłać do kontrolowanego przedsiębiorcy kolejne zawiadomienie.
-Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej musi zawierać oznaczenie organu podatkowego, od którego pochodzi, datę i miejsce jego wystawienia, oznaczenie przedsiębiorcy, którego dotyczy kontrola, wskazanie zakresu kontroli oraz imię i nazwisko, podpis oraz oznaczenie zajmowanego stanowiska osoby, która udzieliła upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
-Powyższych zasad nie stosuje się między innymi w przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędna dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub siedziby, albo gdy doręczanie pism na wskazane przez niego adresy było bezskuteczne lub utrudnione.

ROZPOCZĘCIE KONTROLI:

-Czynności kontrole są wykonywane przez pracownika organu podatkowego po doręczeniu kontrolowanemu przedsiębiorcy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazaniu legitymacji służbowej.
-Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu podatkowego, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika organu, który został upoważniony do przeprowadzenia kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, wskazanie przedsiębiorcy, u którego będzie dokonywana kontrola, wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, imię i nazwisko oraz podpis oraz wskazanie zajmowanego stanowiska lub funkcji osoby, która udziela upoważnienia, a także pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy.
-W przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma możliwości brać bezpośrednio czynnego udziału w kontroli jest on obowiązany wskazać osobę przez niego upoważnioną. Jeżeli taka osoba nie zostanie wskazana nie oznacza to, że kontrola nie będzie przeprowadzona. W takiej sytuacji kontrola będzie przeprowadzona w obecności innego pracownika przedsiębiorcy, lub osoby zatrudnionej w ramach innego stosunku prawnego.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI PODATKOWEJ:

-Kontrola podatkowa przeprowadzana jest w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej.
-Kontrola przeprowadzana jest w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
-Za zgodą przedsiębiorcy, lub na jego wniosek kontrola podatkowa może być przeprowadzona w miejscu przechowywania dokumentacji rachunkowej innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola podatkowa może być również wykonywana w siedzibie organu podatkowego.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONTROLI PODATKOWEJ:

-Czynności dokonywane w ramach kontroli podatkowej powinny być prowadzone przez kontrolera w sposób sprawny i niezakłócający funkcjonowania pracy przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy przedsiębiorca na piśmie wskaże, że wykonywane przez kontrolera czynności zakłócają pracę jego przedsiębiorstwa, czynności te powinny być przez kontrolera uzasadnione w protokole kontroli podatkowej.
-Co do zasady wobec przedsiębiorcy nie mogą odbywać się jednocześnie dwie kontrole. Ustawa Prawo przedsiębiorców zawiera jednak szereg wyjątków od tej reguły. Powyższego nie stosuje się m. in. gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem zdrowia, życia lub środowiska, lub też, gdy przedsiębiorca wyraził zgodę na równoczesne prowadzenie wobec niego więcej niż jednej kontroli.

CZAS TRWANIA KONTROLI PODATKOWEJ:

-Czas trwania kontroli podatkowej jest ograniczony przez treść art. 55 § 1 ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z jego treścią czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać w odniesieniu do:
mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych,
małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych,
średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych,
pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.
-Organ podatkowy może przedłużyć czas trwania kontroli podatkowej. Przedłużenie to wymaga jednak uzasadnienia na piśmie, które musi zostać doręczone kontrolowanemu przedsiębiorcy.

PRAWA I OBOWIĄZKI KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY:

-Kontrolowany przedsiębiorca ma obowiązek między innymi prowadzić i przechowywać w siedzibie swojego przedsiębiorstwa tzw. książkę kontroli oraz upoważnienia i protokół kontroli.
-Kontrolowany ma obowiązek udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli w wyznaczonym przez pracownika urzędu terminie, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. Powyższe dotyczy również pracowników kontrolowanego.
-Kontrolowany ma prawo uczestniczyć w przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych i być o tym poinformowanym przynajmniej na 3 dni przed terminem ich przeprowadzenia, a dowodu z oględzin nie później niż bezpośrednio przed podjęciem tej czynności.
-Kontrolowany może złożyć korektę deklaracji podatkowej tuż przed rozpoczęciem kontroli podatkowej, lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej protokołu kontroli. Ponadto w tym samym terminie kontrolowany ma prawo złożyć zastrzeżenia do protokołu kończącego przeprowadzoną u niego kontrolę podatkową.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.