Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kiedy moją aktywność można uznać za działalność gospodarczą na gruncie polskiego prawa podatkowego?

Osoby przejawiające aktywność w biznesie nie zawsze zdają sobie sprawę, że ich działanie może być zakwalifikowane na gruncie jednej z ustaw podatkowych jako działalność gospodarcza. Czym jest więc działalność gospodarcza według polskiego prawa podatkowego?

Definicja działalności gospodarczej w Ordynacji podatkowej
Zgodnie z art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej poprzez działalność gospodarczą rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny, lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność- do przedsiębiorców. Działalność gospodarcza na gruncie ustawy Prawo przedsiębiorcy to zorganizowana działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
Kolejnym aktem prawnym, w którym została zawarta definicja działalności gospodarczej jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze art. 5a pkt 6 tej ustawy działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:
-wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
-polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
-polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do przychodów z innych źródeł.
Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje również, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
-odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
-są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
-wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
Analizując definicję pojęcia działalności gospodarczej zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zwrócić uwagę na fakt, iż jest ona bardziej rozbudowana niż ta przedstawiona w ordynacji podatkowej. Ma ona funkcję bardziej profiskalną. Konsekwencją tego jest to, że jeżeli dana osoba prowadzi pewnego rodzaju aktywność na rynku i aktywność ta jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, a także ma funkcję zarobkową, to owo zorganizowane i ciągłość tej aktywności będą determinowały to, że będzie ona uznana przez organy podatkowe na działalność gospodarczą na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług
Na gruncie ustawy VAT definicja działalności gospodarczej ma charakter bardziej podmiotowy. Oznacza to, że najistotniejsze znaczenie ma tutaj podmiot, a nie rodzaj prowadzonej przez niego aktywności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalność gospodarcza na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera własnej definicji działalności gospodarczej. W tej kwestii opiera się na uregulowaniach zawartych w ustawie Prawo przedsiębiorców. Warto jednak zwrócić uwagę iż mimo, że w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie ma definicji działalności gospodarczej, zawarte są w niej wyłączenia. Oznacza to, że na gruncie tej ustawy za działalność gospodarczą nie uznaje się:
-działalności rolniczej,
-działalności leśnej,
-wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5,
-sprzedaż przez rolników produktów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy (pod pewnymi warunkami).

Jeżeli więc nie wiesz, czy Twoja działalność nosi znamiona działalności gospodarczej, skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy chętnie udzielą Ci porady i w klarowny sposób rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.