Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Kadry- zmiany w składce wypadkowej od 1 kwietnia 2021 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności wynoszą od 1 kwietnia 2021 roku:

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53
2. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 10 2,80
3. Rybactwo A-03 4 1,20
4. Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3,33
5. Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 10 2,80
6. Górnictwo rud metali B-07 11 3,06
7. Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 7 2,00
8. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 11 3,06
9. Produkcja artykułów spożywczych C-10 5 1,47
10. Produkcja napojów C-11 4 1,20
11. Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20
12. Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 5 1,47
13. Produkcja odzieży C-14 3 0,93
14. Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93
15. Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania C-10
C-16
8 2,26
16. Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 6 1,73
17. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93
18. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47
19. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 5 1,47
20. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 4 1,20
21. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 5 1,47
22. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 6 1,73
23. Produkcja metali C-24 9 2,53
24. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 6 1,73
25. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93
26. Produkcja urządzeń elektrycznych C-21
C-27
5 1,47
27. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 5 1,47
28. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 5 1,47
29. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 6 1,73
30. Produkcja mebli C-31 5 1,47
31. Pozostała produkcja wyrobów C-32 4 1,20
32. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 5 1,47
33. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 4 1,20
34. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 5 1,47
35. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47
36. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 7 2,00
37. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 6 1,73
38. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 5 1,47
39. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 6 1,73
40. Roboty budowlane specjalistyczne F-43 4 1,20
41. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93
42. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93
43. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93
44. Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 4 1,20
45. Transport wodny H-50 8 2,26
46. Transport lotniczy H-51 2 0,67
47. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 5 1,47
48. Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47
49. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67
50. Informacja i komunikacja J 2 0,67
51. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67
53. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67
54. Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20
55. Działalność związana z zatrudnieniem N-78 4 1,20
56. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67
57. Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93
58. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 4 1,20
59. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67
60. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 3 0,93
61. Edukacja P 3 0,93
62. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20
63. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93
64. Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2 0,67

W jakich grupach składka wypadkowa wzrośnie?

Analizując dane z poprzedniego okresu i te najnowsze, wprowadzone wyżej wymienionym rozporządzeniem można zauważyć, że dla części przedsiębiorców składka wypadkowa zostanie podniesiona, a w stosunku do innych ulegnie obniżeniu. Wyższą składkę wypadkową zapłacą grupy takie jak:
-Rybactwo,
-Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu),
-Produkcja wyrobów tekstylnych,
-Produkcja mebli,
-Transport lotniczy,
-Działalność pocztowa i kurierska,
-Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
-Produkcja napojów,
-Produkcja wyrobów tytoniowych.

Niższą składkę wypadkową zapłacą grupy takie jak:

-Leśnictwo i pozyskiwanie drewna,
-Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,
-Górnictwo rud metali,
-Pozostałe górnictwo i wydobywanie,
-Produkcja odzieży,
-Produkcja papieru i wyrobów z papieru,
-Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
-Produkcja metali,
-Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
-Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
-Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
-Roboty budowlane specjalistyczne,
-Transport wodny,
-Wynajem i dzierżawa.

Kogo nie dotyczą zmiany?

Istotne jest, że dla tych płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych oraz dla płatników niepodlegających wpisowi do REGON stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nadal będzie wynosiła 1,67%.

 

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.