Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Jak rozliczać podatkowo usługi prawnicze?

Usługi prawnicze i doradcze stanowią nierozerwalną część prowadzonego biznesu. Przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po tego typu usługi. Zlecają sporządzenie analiz, opinii, sprawozdań oraz korzystają z bieżącej obsługi prawnej w celu dochodzenia zobowiązań od innych kontrahentów.

Usługa prawnicza jako koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Katalog znajdujący się w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączający konkretne wydatki z kosztów uzyskania przychodów nie wymienia usług doradczych i prawnych. Oznacza to, że mogą one zostać zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodu.

W jaki sposób do celów dowodowych należy udokumentować wykonanie na naszą rzecz usług prawniczych?

Co do zasady dokumentem potwierdzającym poniesienie danego wydatku jest faktura. Jednakże do celów dowodowych w przypadku wykonania na jego rzecz usługi prawniczej podatnik może posiłkować się ponadto m. in. umową o świadczenie usług doradczych czy prawnych, korespondencją e-mailową lub innymi dokumentami sporządzonymi przez radcę prawnego świadczącego usługę. Posiadanie dodatkowej dokumentacji ma istotne znaczenie szczególnie w momencie przeprowadzania u podatnika kontroli podatkowej. W przypadku kwestionowania zasadności poniesienia wydatku podatnik obowiązany jest wykazać związek między uzyskanym przychodem, a poniesionym wydatkiem.

Kiedy faktury związane z usługami prawnymi można ująć w kosztach podatkowych?

Co do zasady koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dzieli się na koszty bezpośrednie i pośrednie. Powyższe kategorie różni między innymi moment rozliczenia w kosztach. Koszty bezpośrednie podatnik może rozliczyć w roku podatkowym, w którym osiągnięto związany z nimi przychód. Koszty pośrednie natomiast podatnik rozlicza w dacie ich poniesienia. Usługi prawnicze zalicza się do kosztów pośrednich, w związku z tym, za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury potwierdzającej zakup usługi.

Usługi prawnicze a podatek od towarów i usług

Usługi prawnicze i doradcze świadczone na rzecz podatników podatku od towarów i usług, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski obowiązkowo powinny być dokumentowane fakturami zawierającymi 23 % stawkę podatku VAT.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Związek zakupu ze sprzedażą opodatkowaną może mieć charakter zarówno pośredni jak i bezpośredni. Jak już wcześniej zaznaczono, usługi prawne mają co do zasady charakter pośredni. Dlatego też przyjmuje się, że prawo do doliczenia VAT naliczonego z faktur, obejmuje również te faktury, które dokumentują usługi prawnicze, w zakresie w jakim dotyczą one działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.