Księgowość, prawo, doradztwo, networking

Jak podatkowo rozliczyć flipping nieruchomości?

Czym jest flipping?

Flipping polega na zakupie nieruchomości zazwyczaj po cenie niższej niż cena rynkowa, a następnie odsprzedaż jej z zyskiem. Co do zasady można rozróżnić dwa rodzaje flippingu nieruchomości. Pierwszy polega na wyszukiwaniu okazji na rynku nieruchomości polegających na zakupie mieszkania po jak najniższej cenie, a następnie odsprzedaż nieruchomości innym nabywcom po wyższej cenie. Drugi rodzaj flippingu wymaga większej inwestycji, gdyż polega on na wyszukiwaniu nieruchomości, które wymagają remontu lub renowacji. Nieruchomości do odnowy kupowane są po atrakcyjnych cenach, a po przeprowadzeniu prac remontowych są odsprzedawane z zyskiem.

Flipping nieruchomości na gruncie podatku dochodowego

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:
-wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
-polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W przypadku, gdy podatnik dokonuje kilku transakcji mieszczących się w definicji flippingu nieruchomości należy uznać, że prowadzi w tym zakresie pozarolniczą działalność gospodarczą. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że np. podatnik nie osiąga z takiej działalności zysku.
Jak wskazał ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.
Powyższe oznacza, że w przypadku zbycia nieruchomości w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie podatnik będzie zobowiązany zapłacić 19 % podatek dochodowy.
Należy przy tym zaznaczyć, że podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszt nabycia sprzedawanej nieruchomości, oraz wszystkie udokumentowane fakturami VAT nakłady finansowe, które przyczyniły się do zwiększenia wartości nieruchomości.

Flipping nieruchomości na gruncie podatku od towarów i usług

W przypadku podatku od towarów i usług należy zwrócić uwagę na prawidłowość stosowanej stawki podatku. Na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 8% w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z tym jednak zastrzeżeniem, że wyłącznie do lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2. Do lokali mieszkalnych, których powierzchnia przekracza określony w art. 41 ust. 12 limit, do pozostałej części stosuje się stawkę podstawową w wysokości 23%.

Flipping nieruchomości- czego należy unikać?

Jak już wcześniej wspomniano, do kosztów uzyskania przychodu podatnik może zaliczyć udokumentowane wydatki podnoszące wartość nieruchomości. W ocenie organów podatkowych do kosztów nie można zaliczyć jednak wydatków poniesionych na zakup rzeczy ruchomych takich jak meble czy sprzęt RTV i AGD.
Ważne jest również to, że wykonując flipping nieruchomości w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podatnik nie ma prawa do skorzystania z tak zwanej ulgi mieszkaniowej, która umożliwia zwolnienie z podatku dochodowego w przypadku przeznaczenia uzyskanego przychodu na cele mieszkaniowe w ciągu trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie. Flipping nieruchomości nie jest bowiem celem mieszkaniowym.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania.

Zapisz się

Do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z nowościami w Concepcion i odbierz rabat 10% na pierwszą konsultację podatkową.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, m.in. newslettera, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, od CONCEPCION Sp. z.o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Kasztanowa 32/15, NIP: 9671361439, REGON:31622051, KRS: 0000526305 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.